REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

organizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

 1. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów kształcących się w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu ma formę praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych i jest realizowana zgodnie z programami oraz planami nauczania dla danego zawodu.
 2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawców lub w szkole.
 3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.
 4. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 5. Podstawą odbywania praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych u pracodawcy jest umowa między szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów, którą przygotowuje kierownik szkolenia praktycznego.
 6. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne wyznacza zakładowych opiekunów, którzy zapoznają uczniów z organizacją i regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii zimowych i letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii zimowych lub letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.
 8. Organizacja i kontrola praktycznej nauki zawodu należy do zadań kierownika szkolenia praktycznego. W terminie do 15 września przygotowuje on harmonogramy praktycznej nauki zawodu, które przedstawia dyrektorowi i zapoznaje z nim uczniów oraz nauczycieli.
 9. Obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego jest zapoznanie na początku każdego roku szkolnego uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktycznej nauki zawodu.
 10. Uczniowie kierowani na praktyki zawodowe muszą posiadać dzienniczek praktyk.
 11. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia kompletności i merytoryczności wpisów.
 12. Praktykanci pozostają na praktycznej nauce zawodu nie dłużej niż:

  a)6 godzin dziennie - poniżej 16 roku życia,

  b) 8 godzin dziennie -po ukończeniu 18 lat.

 13. W miejscu praktycznej nauki zawodu obowiązuje przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm dotyczących zachowania i wykonywania pracy.
 14. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia praktycznego przeprowadza kontrole pod względem: