REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
 2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 r. poz. 610).
 4. Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586).
 5. Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Lublinieckiego z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 zasad sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Lubliniecki jest organem prowadzącym.

§1

Informacje ogólne

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i pierwszych technikum dla młodzieży na podbudowie gimnazjum mogą ubiegać się kandydaci, którzy:
 1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w pkt. 1 na rok szkolny 2018/2019 odbywa się drogą elektroniczną w systemie, w którym kandydat wybiera nie więcej niż trzy szkoły, określając tzw. listę preferencji.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica kandydata.

§2

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. II Liceum Ogólnokształcące:

Klasa menadżerska

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- geografia,  
- język obcy (angielski/niemiecki),

- język polski.

 1. Technikum nr 2:

 

Technik informatyk

Kwalifikacje:

K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

 Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka,
- informatyka.

 

Technik budownictwa

Kwalifikacje:

K1 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
K2 Organizacja i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych         

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka, 
- język obcy (angielski/niemiecki).

 

Technik hotelarstwa

Kwalifikacje:

K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji
K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- geografia,
- język obcy (angielski/niemiecki).

 

Technik mechanik – klasa strażacka

Kwalifikacje:

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- matematyka,
- fizyka.

 

Technik logistyk

Kwalifikacje:

K1 Obsługa magazynów
K2 Organizacja transportu

 Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- geografia,
- język obcy (angielski/niemiecki).

 

§3

Kryteria przyjęć - szkoły na podbudowie gimnazjum: liceum ogólnokształcące i technikum.

O przyjęciu kandydata decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:

 1. Wynik egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. Suma punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 3. Suma punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 4. Za wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punktów (tj. 50% ogólnej ilości punktów). Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać kandydat wynosi 200.

Zasady punktacji:

 1. Za oceny końcowe uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punktów zgodnie z poniższymi zasadami:
  • język polski - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent; maksymalnie 20 punktów
  • historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent; maksymalnie 20 punktów
  • matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent; maksymalnie 20 punktów
  • przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent; maksymalnie 20 punktów
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent; maksymalnie 20 punktów
 2. Za oceny końcowe uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać maksymalnie 100 punktów zgodnie z poniższymi zasadami:
   


Zagadnienie


Punktacja szczegółowa


Punktacja maksymalna

Język polski

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów

 

18 punktów

Matematyka

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów

18 punktów

dwa przedmioty wybrane spośród:

język obcy, historia, wos, biologia, chemia
geografia, fizyka, informatyka

Dopuszczający – 2 punkty
Dostateczny – 8 punktów
Dobry – 14 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Celujący - 18 punktów

 

18 punktów

za każdy z wybranych przedmiotów

 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień 
(o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy)

 

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

 

(przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wyd. na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy) 


 

Tytułu finalisty konkursu 
z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

Tytułu laureata turnieju 
z przedmiotu
 lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

Tytułu finalisty turnieju 
z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

 

(przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy)

Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
z przedmiotów artystycznych lub objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

Tytułu finalisty z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

Tytułu laureata turnieju 
z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

Tytułu finalisty turnieju 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie powyżej wymienione osiągnięcia w zawodach i konkursach wynosi 13 punktów.

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 
18 punktów.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego stosuje się przepisy § 8 rozp. MEN z dn. 14 marca 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 586).
 2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 3. Limity miejsc w klasach Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu wynoszą:

-  klasa licealna, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk -  po 30 miejsc w każdej klasie,

-  technik budownictwa, technik mechanik – po 15 miejsc w każdej klasie.

 1. Planowana liczba oddziałów może ulec zmianie.

§4

Preferencje

 

 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego przez kuratorów oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w § 3 przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. wielodzietność rodziny kandydata;
 4. niepełnosprawność kandydata;
 5. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 6. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 8. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 9. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§5

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Lp.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

18.05-18.06.2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie, wydrukowanego z systemu, podpisanego przez kandydata i jego rodziców(prawnych opiekunów) składany wyłącznie w szkole pierwszego wyboru

13.07- 17.07.2018r.

2.

22.06-26.06.2018r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

-----------------

3.

do 28.06.2018r.

Złożenie ewentualnych zaświadczeń, jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 4 pkt 2

do 20.07.2018r.

4.

6.07.2018r.

Podanie przez komisję rekrutacyjnądo publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.08.2018r.

5.

 6.07.2018r

W Technikum nr 2 pobranie wydawanych przez szkołę skierowań na badania lekarskie dla kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.

10.08.2018r.

6.

6.07.-12.07.2018r.

Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli uczęszczania do ZSOT  w postaci przedłożenia:

- oryginału świadectwa,

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- 2 zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm (podpisanych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),

- Karty Zdrowia i Karty Szczepień,

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego brak przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

- deklaracji dotyczącej wyboru języków obcych i poziomów ich nauczania (druk w załączniku nr 1)

do 13.08.2018r.

7.

13.07.2018r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do 14.08.2018r.

 

Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w dalszej rekrutacji do klas I.

§6

Komisja Rekrutacyjna

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły (minimum 3 osoby), a także wyznacza jej Przewodniczącego i określa zadania członków.
 2. Komisja (zgodnie z § 10 ust.1  rozp. MEN z dn. 14 marca 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 586).:
 1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane.

 

 

§7

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 1. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikownych do liceum i technikum zostaną wywieszone w gablotach szkoły w dniu 6.07.2018r. (a w rekrutacji uzupełniającej w dniu 10.08.2018r.).
 2. Po ogłoszeniu list, o których mowa w pkt. 1 kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany 
  terminie od 06.07 do 12.07.2018 r. potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Brak złożenia odpowiednich dokumentów jest jednoznaczny z rezygnacją (a w rekrutacji uzupełniającej do 13.08.2018 r.) kandydata z podjęcia nauki w szkole.
 3. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do liceum i technikum zostaną wywieszone w gablotach szkoły, wraz z informacją o ewentualnej liczbie wolnych miejsc w dniu 13.07.2018 r. (a w rekrutacji uzupełniającej do 16.08.2017 r.).

§8

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły,
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………………..

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………..

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA OBCEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU OD KLASY I ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

W ZSOT możliwa jest nauka następujących języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski lub j. francuski. Poniżej proszę wpisać nazwę języka, którego chcesz się uczyć:

Wybór 1 języka obcego (którego nauka w SP i GIM. trwała najdłużej): angielski, niemiecki*           

Wybór 2 języka obcego:  angielski, niemiecki, rosyjski/francuski*

Na podstawie powyższych deklaracji zostaną utworzone grupy językowe. W przypadku wyboru języka rosyjskiego lub francuskiego jako 2 języka obcego grupa językowa zostanie utworzona wyłącznie przy 20 osobach chętnych. W wyborze języka prosimy o rozwagę – jest to deklaracja ostateczna.

UWAGA:

Wybór 2 języka obcego (dla tych, którzy wcześniej wybrali język rosyjski/francuski*)

w przypadku nieotwarcia się gr. języka rosyjskiego/francuskiego wybieram: niemiecki,  rosyjski/francuski*

Podpis rodzica/prawnego opiekuna: ……………………………………………………

Podpis kandydata: ………………………………………………………..

  

Oświadczenie woli uczestnictwa w zajęciach z religii i/lub etyki organizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu od roku szkolnego 2018/2019

Własnoręcznym podpisem wyrażam wolę uczestnictwa mojego dziecka we wskazanych przez siebie  zajęciach, które zostaną zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w roku szkolnym 2018/2019 i w latach następnych:

Wybór przedmiotu

Podpis*  rodzica/opiekuna prawnego

Jeden przedmiot - religia

 

 

Jeden przedmiot - etyka

 

 

Dwa przedmioty - religia i etyka

 

 

Złożone oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.

                              

* niepotrzebne skreślić