INFO
  Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Czytaj więcej...
Numer konta Rady Rodziców ZSOT w Lublińcu
 
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych
Getin bank o/Lubliniec 50 1560 1049 2120 1814 5533 0001


Wyniki egzaminów zewnętrznych - 2018
 

Ogólnopolski Ranking
Techników i Liceów Ogólnokształcących 2018 r.

CZYTAJ WIĘCEJ


Czytaj więcej...
Ogłoszenie
31.01.2018 (11:34:10)
Starosta Lubliniecki zaprasza do składania ofert na dwa stanowiska do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach programu
„Lokalny Animator Sportu”  2018 na obiektach powstałych
w ramach programu – Moje Boisko – Orlik 2012

Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.
Okres obowiązywania umowy: od dnia 1 marca do dnia 30 listopada 2018 r.
Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – 138 godzin.
Miejsce wykonywania usługi:
- boisko Orlik przy ul. Sobieskiego 22 w Lublińcu,
- boisko Orlik przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.
Wymagania niezbędne kandydata:
- ukończone 18 lat życia,
- stan zdrowia pozwalający na wykonanie usługi animatora,
- niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe zawodowe lub wyższe (preferowane na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja), posiadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.)
- dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

    Wymagania dodatkowe:

    doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji.

    Wynagrodzenie: w wysokości 2 200,00 zł brutto miesięcznie, finansowane z dwóch źródeł:
    na podstawie umowy zlecenia z Powiatem Lublinieckim,
    ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, wypłacanych przez Fundację Orły Sportu, która wygrała konkurs na operatora projektu „Lokalny Animator Sportu” 2018.

    Zakres wykonywanych zadań:

    inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych, tj. dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz rodzin zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
    organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
    współpraca ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lublinieckiego w celu promowania aktywności fizycznej;
    współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz animatorami z innych Orlików;
    organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;
    angażowanie się w akcje organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
    dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie;
    prowadzenie harmonogramu i statystyk korzystania z kompleksu boisk.

Zawarte z animatorami umowy zlecenia określą szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.   

    Wymagane dokumenty:

    Życiorys (CV).
    List motywacyjny.
    Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich.
    Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
    Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
    Oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionej dokumentacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyłonienia kandydatów na Lokalnego Animatora Sportu 2018 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t. j. z późn. zm.)”.

    Sposób i termin składania ofert:

    Oferty należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu, w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą zwykłą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu 2018”.
    Termin składania ofert: do dnia 2 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).
    Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
    Dokumentów nie odsyłamy.

    Postępowanie składać się będzie z II etapów:

    I etap – ocena formalna – wstępna weryfikacja ofert kandydatów i formalna ocena dokumentów aplikacyjnych.
    II etap – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w zaproszeniu.
    Wybrani kandydaci po weryfikacji przedłożonych dokumentów zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy cywilnoprawnej.

Starosta Lubliniecki zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy  w przypadku nieuzyskania dofinansowania na zatrudnienie animatorów w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku.


<< POWRÓT


[ lista | archiwum | szukaj ]