STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO-TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU

tekst jednolity statutu - obowiązuje od 04 listopada 2015 r.

Rozdział 1

PRZEPISY DEFINIUJĄCE

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1. szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu,

2. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. statucie - należy przez to rozumieć statut szkoły,

4. dyrektorze, radzie pedagogicznej, organach samorządu uczniowskiego i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w szkole,

5. uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych,

6. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

7. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą - należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

Rozdział 2

INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu jest szkołą publiczną. Siedziba szkoły znajduje się w Lublińcu przy ul. ks. płk. J. Szymały 3.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych wchodzą:

1. Liceum - trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego o nazwie II Liceum Ogólnokształcące,

2. Technikum - czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego o nazwie Technikum nr 2.

§ 1

1. Cykl kształcenia w Technikum nr 2 trwa 4 lata.

2. Technikum nr 2 kształci w zawodach:

2.1. technik budownictwa,

2.2. technik mechanik,

2.3. technik handlowiec,

2.4. technik hotelarstwa,

2.5. technik informatyk,

2.6. technik architektury krajobrazu.

3. Zawody, w których kształci Technikum ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia.

§ 2

Cykl kształcenia w II Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata.

§ 3

Organem prowadzącym szkołę jest Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

§ 4

1. Szkoła jest jednostką budżetową. Szkoła może uzyskiwać dochody własne. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

3. Wszystkie postanowienia na temat: celów i zadań szkoły (Rozdział 3), organów szkoły i ich kompetencji (Rozdział 4), organizacji szkoły (Rozdział 5), kadry kierowniczej, nauczycieli i innych pracowników (Rozdział 6), uczniów (Rozdział 7), rodziców (Rozdział 8) zasad rekrutacji (Rozdział 9), egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego (Rozdział 10) są zamieszczone w poszczególnych statutach szkół wchodzących w skład Zespołu, tj: w Statucie II Liceum Ogólnokształcącego i w Statucie Technikum nr 2.

Rozdział 11

INFORMACJE OGÓLNE

§ 5

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, na dokumentach mających wartość dokumentu państwowego.

1.1. Pieczęci Zespołu używa się we wszystkich pismach dotyczących ogółu spraw szkoły.

1.2. Pieczęci szkół wchodzących w jego skład używa się w dokumentacji dotyczącej uczniów danego typu szkoły.

2. Szkoła posiada nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu.

3. Szkoła posiada własną tablicę i pieczęcie.

4. Tablice i pieczęcie zawierają nazwę szkoły.

5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

8. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowoprzyjętym uczniom klas pierwszych i ich rodzicom.

9. Aktualizacji statutu dokonuje się zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przepisach prawa oświatowego.

9.1. Nowelizacja dokonywana jest na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

9.2. Dyrektor, po zatwierdzeniu, nowelizację publikuje w drodze własnego obwieszczenia i podaje jako tekst jednolity.

9.3. Po trzech kolejnych nowelizacjach obowiązuje jednolity tekst statutu.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy aktualnie obowiązujące w tej sprawie.

Statut obowiązuje od dnia 09 grudnia 2015r.

Załączniki:

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania,

2. Statut II Liceum Ogólnokształcącego,

3. Statut Technikum nr 2.

4. Uchwała nr 11/2015/2016

5. Uchwała nr 15/2015/2016