ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, respektowania postanowień statutu szkoły, postawach wobec kolegów i innych osób.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promowania do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły za wyjątkiem sytuacji, gdy uczniowi ustalono naganną ocenę roczną po raz drugi i po raz trzeci z rzędu.
 3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 4. 3.1 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

   

 5. Szczegółowe kryteria oceniania. Standardy zostały opracowane w oparciu
  o następujące kryteria:
 6. 4.1.1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

  • frekwencja.
  • zachowanie na lekcjach.

  4.1.2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

  4.1.3. uczestnictwo w akcjach na rzecz społeczności szkolnej.

  4.1.4. stosunek do mienia szkolnego.

  4.2. dbałość o honor i tradycje szkoły:

  4.2.1. godnie reprezentuje szkołę,

  4.2.2. zna i przestrzega tradycji szkolnych.

  4.3. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

  4.3.1. zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

  4.3.2. dba o zdrowie swoje i innych

  4.4. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

  4.4.1. kultura osobista,

  4.4.2. kultura bycia w szkole i poza nią,

  4.4.3. poprawne i kulturalne posługiwanie się językiem.

  4.5. okazywanie szacunku innym:

  4.5.1. preferowanie postawy tolerancji wobec innych,

  4.5.2. poszanowanie osób innych ze względu na wiek, stanowisko.


 7. O ocenie zachowania decydują następujące kryteria:
 8. 5.1.Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów.

  5.2.Punkty dodatnie przyznawane są za:

  5.2.0. Udział olimpiadzie przedmiotowej

  • etap I+10 pkt
  • etap II+20 pkt
  • etap III +30 pkt

  5.2.1. Udział w konkursach i zawodach sportowych

  • udział w konkursie +5 pkt
  • sukces w konkursie:
   1. I etap +10 pkt
   2. II etap +20pkt
   3. III etap + 30 pkt

   

  5.2.2. Pracę na rzecz szkoły, np. pomoc lub udział w organizowaniu imprez szkolnych: od +5 do +30 pkt

  5.2.3. Pracę na rzecz klasy +10 pkt

  5.2.4. Pracę na rzecz organizacji pozaszkolnych:

  1. - działalność charytatywna +10 pkt
  2. - wolontariat od +10 do +30 pkt

   

  5.2.5. Wysoką kulturę osobistą +10

  5.2.6. Skreślono

  5.2.7. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia:

  • brak spóźnień+10 pkt
  • brak nieobecności nieusprawiedliwionych+10 pkt

   

  5.3. Punkty ujemne przyznawane są za:

  • 5.3.1. Przeszkadzanie na lekcji. Za każdą uwagę wpisaną do dziennika -10 pkt
  • 5.3.2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela -20 pkt
  • 5.3.3. Arogancki stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów     -10 pkt
  • 5.3.4. Wulgarne słownictwo -10 pkt
  • 5.3.5. Oszustwa -30 pkt
  • 5.3.6. Bójki, zaczepianie słowne lub fizyczne od -10 pkt do -30 pkt
  • 5.3.7. Niewłaściwe zachowania na wycieczkach i imprezach kulturalnych     -20 pkt
  • 5.3.8. Niewłaściwy strój -10 pkt
  • 5.3.9. Niszczenie sprzętu i mienia szkolnego oraz rzeczy innych osób -20 pkt + zwrot kosztów naprawy
  • 5.3.10. Kradzież -30 pkt
  • 5.3.11. Zaśmiecanie obiektu szkolnego i otoczenia -10 pkt
  • 5.3.12. Palenie papierosów -20 pkt każdorazowo
  • 5.3.13. Spóźnianie się na lekcje: za każde spóźnienie nieusprawiedliwione -1 pkt
  • 5.3.14. (było 5.3.16.) Godziny nieusprawiedliwione:
   • za każdą godzinę nieusprawiedliwioną-1 pkt
   • powyżej50 godzin zachowanie nieodpowiednie bez względu na punkty dodatnie.
  • 5.3.15. Opuszczanie terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw -10 pkt każdorazowo
  • 5.3.16. Wyłudzanie pieniędzy -50 pkt
  • 5.3.17. Posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków i innych środków odurzających- zachowanie naganne z powiadomieniem rodziców i Policji.
  •  

  5.4. Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy i środowiska, np. praca w samorządzie szkolnym, mają wpływ na podwyższenie oceny zachowania.

   

  5.5.Stosowna punktacja:

  • 5.5.1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który nie ma godzin nieusprawiedliwionych i zdobędzie co najmniej 150 pkt.
  • 5.5.2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zdobędzie od 131 do 149 pkt i nie będzie miał więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych.
  • 5.5.3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń który zdobędzie od 91 do 130 pkt
  • 5.5.4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który zdobędzie od 51 do 90 pkt
  • 5.5.5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który zdobędzie od 25 do50 pkt lub ma 50 godzin nieusprawiedliwionych
  • 5.5.6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który zdobędzie mniej niż 25 pkt lub ma powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych.
  •  

  5.6. Ocenę roczną z zachowania ustala się na podstawie ocen semestralnych ustalonych na podstawie kryteriów punktowych. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen z zachowania za I i II półrocze po przyporządkowaniu ocenom za półrocze liczb:

  • naganne - 1
  • nieodpowiednie - 2
  • poprawne - 3
  • dobre - 4
  • bardzo dobre - 5
  • wzorowe - 6

  Jeżeli średnia arytmetyczna jest liczbą ułamkową, uwzględnia się tendencję zachowania w II półroczu, czyli:

  1. a) jeżeli ocena za II półrocze jest wyższa niż za I półrocze, ułamek zaokrągla się do liczby wyższej i ustala się ocenę wyższą
  2. b) jeżeli ocena za II półrocze jest niższa niż za I półrocze, ułamek zaokrągla się do liczby niższej i ustala się ocenę niższą

   

  5.7. Na wniosek Rady Pedagogicznej ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę może być podwyższona bądź obniżona.