OCENIANIE KSZTAŁCUJĄCE

            W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Ogólnokształtująco-Technicznych przystąpił do wdrażania oceniania kształtującego (OK). Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. W praktyce oceniania kształtującego nauczyciel planuje każdą lekcję z uwzględnieniem dotychczasowej wiedzy i umiejętności uczniów i na ich podstawie określa nowe cele nauczania i uczenia się. Uczniowie zgodnie z ideą OK mają być świadomi celów, do których dążą, dlatego nauczyciel formułuje je w języku dla nich zrozumiałym i podaje uczniom na początku zajęć. Pamięta także o tym, by uczniowie wiedzieli, na co będą zwracać uwagę (nacobezu) ucząc się i po czym poznają, że osiągnęli cele lekcji. Dlatego też określa fakty, dowody, które służą do rozpoznania postępów w nauce i są podstawą udzielania uczniom informacji zwrotnej. Jej celem jest przekazanie uczniowi konkretnych wskazówek wspierających uczenie się.

 

Kolejne elementy oceniania kształtującego to:

  1. Cele lekcji oraz kryteria oceniania (nacobezu)
  2. Informacja zwrotna
  3. Pytania kluczowe
  4. Ocena koleżeńska
  5. Samoocena uczniowska.

            W pierwszym roku wprowadzania oceniania kształtującego ideę stosowało ośmiu nauczycieli w jednej z pierwszych klas. W następnym roku szkolnym ZSOT  przystąpił do programu OKSUS (ocenianie kształtujące szkół uczących się) Centrum Edukacji Obywatelskiej i kolejnych czterech liderów kontynuowało zmianę w naszej szkole, przewodząc grupie kilkunastu nauczycieli ZSOT.  W ten sposób nową formą nauczania objętych zostało kilka kolejnych klas.

            Obecny rok szkolny 2013/2014 to kolejny etap rozszerzania idei oceniania kształtującego. Docelowo planuje się nim objąć całość działań dydaktycznych ZSOT. Nauczyciele spośród oferty OK wybierają te elementy, które szczególnie im odpowiadają i współgrają ze specyfiką przedmiotu oraz jego potrzebami i potrzebami uczniów.