Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

KLASA MENADŻERSKA przygotowuje do studiów na prawie wszystkich kierunkach uniwersyteckich (filologie obce, prawo, handel zagraniczny, dziennikarstwo, pedagogika, politologia, psychologia, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, resocjalizacja) oraz na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych (zarządzanie, administracja, turystyka i rekreacja). Licealiści uczą się pracy w grupie, logicznego myślenia, planowania i sprawnego poruszania się na rynku pracy i w świecie biznesu, między innymi organizując flash moby, przygotowując się do organizacji różnorodnych wydarzeń marketingowych, organizując liczne imprezy szkolne, z których słynie ZSOT. Uczniowie II LO osiągają na maturze wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa i kraju, szczególnie z geografii, języka polskiego i języków obcych.
W klasie menadżerskiej istnieje możliwość wybrania dodatkowych przedmiotów uzupełniających, zwiększających szanse uczniów na obowiązkowej  maturze np. z matematyki. Zajęcia prowadzone w poprzednich rocznikach skutkują bardzo wysoką zdawalnością tego przedmiotu.

Odwiedź ZSO-T

Sylwetka absolwenta klasy menadżerskiej:

 • zna dwa języki obce – angielski na poziomie rozszerzonym,
 • jest przygotowany do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach studiów, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i turystycznych, lingwistycznych, prawnych,
 • posiada wiadomości z zakresu geografii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 • swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie, zna zasady autoprezentacji,
 • potrafi założyć własną firmę, zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i mechanizmy funkcjonowania giełdy,
 • zrealizował w każdym roku nauki jeden projekt edukacyjny,
 • krytycznie myśli, rozwija swoją przedsiębiorczość i kreatywność, potrafi odnaleźć się na rynku pracy.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,
 • język angielski,
 • język polski.

Języki obce:

 • język angielski - poziom rozszerzony,
 • drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/rosyjski (o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowany w klasie I liceum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie filozofii. Uczniowie analizują teksty, skupiając się na zapoczątkowanych w starożytności, ale ponadczasowych i podejmowanych również współcześnie problemach i sporach filozoficznych. Pytania filozoficzne pobudzają uczniów do poszukiwania własnych odpowiedzi i konfrontowania ich z odpowiedziami udzielanymi przez klasyków filozofii.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego

z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone w 7 tablic multimedialnych, rzutniki w każdej klasie, wizualizer, kalkulatory graficzne, pomoce naukowe. Ponadto - 5 nowoczesnych pracowni komputerowych, centrum multimedialne, pracownię językową, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness i wielofunkcyjne boisko Orlik 2012. Wszystkie klasy wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu w związku z prowadzeniem dziennika elektronicznego. Istnieje szkolne studio radiowe, kąciki rekreacyjne na każdym piętrze, gdzie uczniowie mogą zaczekać na autobus i miło spędzić czas na przerwach. Większość uczniów dysponuje własną szafką. Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana. W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami na każdym poziomie budynku. Szkoła i otoczenie objęte są pełnym monitoringiem. W odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe. Nauka odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.50, a uczniowie nie mają „okienek” w swoim planie lekcji.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Jeden profil, wiele możliwości!

Działalność innowacyjna w ramach oddziału (szkoły)

W klasach menadżerskich w każdym roku szkolnym realizowany jest co najmniej jeden projekt edukacyjny. Uczniowie pracują zespołowo nad zadaniami interdyscyplinarnymi, wykorzystując wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy, np. umiejętności społeczne, sprawność językową, wystąpienia publiczne.
W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.

Zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień

Nauczyciele współpracują z lublinieckimi przedszkolami, dzięki którym uczniowie mogą sprawdzić się w pracy z dziećmi i rozważyć studia na kierunkach pedagogicznych. Bezpłatne warsztaty z zakresu debat oksfordzkich oraz zajęcia erystyczne i recytatorskie pomagają uczniom natomiast w wystąpieniach publicznych i dają im podstawy sprawności językowej niezbędne w pracy z ludźmi, np. w administracji, marketingu, w szeroko pojętym biznesie.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2018 r.

Wyniki matury 2018

2017 r.

Wyniki matury 2017

2016 r.

Wyniki matury 2016

2015 r.

Wyniki matury 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Licealiści z ZSOT odnoszą sukcesy w konkursach z przedsiębiorczości, geografii, w grach giełdowych - zajmując czołowe lokaty na szczeblu ogólnopolskim. Licznie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiada Języka Angielskiego i Niemieckiego, Ogólnopolski Konkurs „Mój Las”), kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich i ogólnopolskich i uzyskując status finalisty. Z sukcesami podejmują się także uczestniczenia w debatach oksfordzkich (I miejsce w konkursie Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać”) oraz ogólnopolskim konkursie „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” (trzy finalistki w 2019r.; zdobycie indeksu na Uniwersytet Jagielloński w 2018 roku).

Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

Uczniowie przygotowują się do olimpiad i konkursów na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Dla uczniów z trudnościami w nauce i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i wspomagające, a dla maturzystów – konsultacje przygotowujące do egzaminów. Chętni uczniowie angażują się w realizację projektów edukacyjnych, prowadzą szkolną gazetkę, działają w rozgłośni radiowej i zajmują się wolontariatem. Wyjeżdżają na spektakle teatralne, do muzeów, Sejmu i Parlamentu Europejskiego, na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkoła oferuje młodzieży możliwość debatowania w formule debaty oksfordzkiej, zajęcia w ZUS, Urzędzie Skarbowym, bankach, przygotowując się do otwarcia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Uczniowie biorą udział w międzyprzedmiotowych projektach opartych na wiedzy polonistycznej, historycznej, plastycznej czy obywatelskiej. Prowadzą prawybory parlamentarne i prezydenckie we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz uczestniczą w projektach takich jak „Euroscola”, „Rozmawiamy bez granic”. Szkoła organizuje także zajęcia dodatkowe z udziałem władz Powiatu Lublinieckiego i Miasta Lublińca oraz spotkania promujące kulturę i historię lokalną.

Współpraca międzynarodowa

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Uczniowie wyjeżdżają do krajów, z którymi partnerstwie prowadzone są projekty, odkrywają wspólną historię i prowadzą działania na rzecz pokoju. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatnio 2020r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki do Włoch i Irlandii. Chętni uczniowie mają możliwość zgłaszania się na indywidualne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych (program FLEX).

Współpraca z uczelniami

Wykładowcy z wyższych uczelni prowadzą w ZSOT zajęcia dla licealistów na temat mediów i marketingu. Młodzież uczy się rozpoznawać socjotechniki wykorzystywane w reklamie i polityce oraz poznaje sposoby manipulacji językowej. Uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych w ZSOT przez pracowników wyższych uczelni. Poznają oferty edukacyjne uniwersytetów i politechnik. Chętni korzystają z zajęć przygotowujących do studiów, jakie organizowane są dla uczniów ZSOT na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Do ZSOT przyjeżdżają także studenci zagraniczni w ramach projektu AIESEC z Chin, Japonii, Indonezji, Hiszpanii. Prowadzą oni lekcje w języku angielskim.