Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

KLASA MENADŻERSKA

przygotowuje do studiów na prawie wszystkich kierunkach uniwersyteckich (filologie obce, prawo, handel zagraniczny, dziennikarstwo, pedagogika, politologia, psychologia, turystyka i rekreacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, resocjalizacja) oraz na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych (zarządzanie, administracja, turystyka i rekreacja). Licealiści uczą się pracy w grupie, logicznego myślenia, planowania i sprawnego poruszania się na rynku pracy i w świecie biznesu, między innymi organizując flash moby, przygotowując się do organizacji różnorodnych wydarzeń marketingowych, organizując liczne imprezy szkolne, z których słynie ZSOT. Uczniowie II LO osiągają na maturze wyniki od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od średniej województwa i kraju, szczególnie z geografii, języka polskiego i języków obcych.

W klasie menadżerskiej istnieje możliwość wybrania dodatkowych przedmiotów uzupełniających, zwiększających szanse uczniów na obowiązkowej  maturze, np. z matematyki. Zajęcia prowadzone w poprzednich rocznikach skutkują bardzo wysoką zdawalnością tego przedmiotu.

Dołącz do ZSOT!

Sylwetka absolwenta klasy menadżerskiej:
 • 1
  Zna dwa języki obce – angielski na poziomie rozszerzonym,
 • 2
  Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach studiów, zwłaszcza w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i turystycznych, lingwistycznych, prawnych,
 • 3
  Posiada wiadomości z zakresu geografii i języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
 • 4
  Swobodnie wypowiada się w mowie i piśmie, zna zasady autoprezentacji,
 • 5
  Potrafi założyć własną firmę, zna zasady prowadzenia działalności gospodarczej i mechanizmy funkcjonowania giełdy,
 • 6
  Zrealizował w każdym roku nauki jeden projekt edukacyjny,
 • 7
  Krytycznie myśli, rozwija swoją przedsiębiorczość i kreatywność, potrafi odnaleźć się na rynku pracy.
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 2
  Swiadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 4
  Dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  Swiadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

Kwalifikacje

 • K1 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Geografia
 • Język polski
 • Język angielski

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowaly w klasie I liceum ogólnokształcącego:

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie filozofii. Uczniowie analizują teksty, skupiając się na zapoczątkowanych w starożytności, ale ponadczasowych i podejmowanych również współcześnie problemach i sporach filozoficznych. Pytania filozoficzne pobudzają uczniów do poszukiwania własnych odpowiedzi i konfrontowania ich z odpowiedziami udzielanymi przez klasyków filozofii.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone w 7 tablic multimedialnych, rzutniki w każdej klasie, wizualizer, kalkulatory graficzne, pomoce naukowe. Ponadto - 5 nowoczesnych pracowni komputerowych, centrum multimedialne, pracownię językową, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness i wielofunkcyjne boisko Orlik 2012. Wszystkie klasy wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu w związku z prowadzeniem dziennika elektronicznego. Istnieje szkolne studio radiowe, kąciki rekreacyjne na każdym piętrze, gdzie uczniowie mogą zaczekać na autobus i miło spędzić czas na przerwach. Większość uczniów dysponuje własną szafką. Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana. W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami na każdym poziomie budynku, a w roku 2020 budynek poddano termomodernizacji. Szkoła i otoczenie objęte są pełnym monitoringiem, który w czasie najbliższych wakacji zostanie unowocześniony. W odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe. Nauka odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.50, a uczniowie nie mają „okienek” w swoim planie lekcji.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. W 2018r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów technikum informatycznego, którzy ją samodzielnie administrują. W 2019r. oddano do użytku nowo dobudowaną część wyposażoną w pracowanie zawodowe. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Współpraca jest dla nas ważna!

Współpraca międzynarodowa

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatni wyjazd w 2020r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii, mimo zamknięcia szkół w ostatnim roku szkolnym ZSOT przygotowuje się do nowej edycji tego programu, w maju uczniowie wyjadą do Islandii, a we wrześniu przyszłego roku szkolnego 2022/2023 szkoła będzie gospodarzem międzynarodowego spotkania. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnio odbyły się do Włoch i Irlandii.


Zajęcia przygotowujące uczniów do uzyskania dodatkowych uprawnień

Nauczyciele współpracują z lublinieckimi przedszkolami, dzięki którym uczniowie mogą sprawdzić się w pracy z dziećmi i rozważyć studia na kierunkach pedagogicznych. Bezpłatne warsztaty z zakresu debat oksfordzkich oraz zajęcia erystyczne i recytatorskie pomagają uczniom natomiast w wystąpieniach publicznych i dają im podstawy sprawności językowej niezbędne w pracy z ludźmi, np. w administracji, marketingu, w szeroko pojętym biznesie.

Współpraca z uczelniami

Wykładowcy z wyższych uczelni prowadzą w ZSOT zajęcia dla licealistów na temat mediów i marketingu. Młodzież uczy się rozpoznawać socjotechniki wykorzystywane w reklamie i polityce oraz poznaje sposoby manipulacji językowej. Uczniowie biorą udział w zajęciach prowadzonych w ZSOT przez pracowników wyższych uczelni. Poznają oferty edukacyjne uniwersytetów i politechnik. Chętni korzystają z zajęć przygotowujących do studiów, jakie organizowane są dla uczniów ZSOT na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Do ZSOT przyjeżdżają także studenci zagraniczni w ramach projektu AIESEC z Chin, Japonii, Indonezji, Hiszpanii. Prowadzą oni lekcje w języku angielskim.

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami, którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2020 r.

Wyniki matura 2020 Wyniki matura 2020 Wyniki matura 2020

2019 r.

Wyniki matura 2019 Wyniki matura 2019 Wyniki matura 2019

2018 r.

Wyniki matura 2018 Wyniki matura 2018 Wyniki matura 2018

2017 r.

Wyniki matura 2017 Wyniki matura 2017 Wyniki matura 2017

Olimpiady i konkursy

W 2022r. II Liceum w Lublińcu, otrzymało tytuł Brązowej Szkoły i uplasowało się na 62 miejscu na Śląsku w rankingu Pespektyw, przy czym prestiżowe miejsca Szkoła zajmuje w tym rankingu już od 2013r. Ranking, oceniając placówkę, bierze pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (egzaminy zawodowe, matury) oraz sukcesy w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach.

Licealiści z ZSOT odnoszą sukcesy w konkursach z przedsiębiorczości, geografii, w grach giełdowych - zajmując czołowe lokaty na szczeblu ogólnopolskim. Licznie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych (Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Wiedzy o Mediach, Olimpiada Przedsiębiorczości, Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiada Języka Angielskiego i Niemieckiego, Ogólnopolski Konkurs „Mój Las”), kwalifikując się do eliminacji wojewódzkich i ogólnopolskich i uzyskując status finalisty. Z sukcesami podejmują się także uczestniczenia w debatach oksfordzkich (I miejsce w konkursie Debat Oksfordzkich „Proszę mi nie przerywać”) oraz ogólnopolskim konkursie „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim” (trzy finalistki w 2019r.; zdobycie indeksu na Uniwersytet Jagielloński w 2018 roku). W roku 2021 w Olimpiadzie ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" drużynowo uczniowie zdobyli 3 miejsce w okręgu. W tym samym roku uczeń klasy maturalnej znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu o filozofii Romana Ingardena "W podróży z Romanem Ingardenem", zaś w 2022r. uczennica otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorsko-Krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Ponadto dwie uczennice otrzymały awans do etapu okręgowego konkursu „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Uczniowie przygotowują się do olimpiad i konkursów na dodatkowych zajęciach edukacyjnych. Dla uczniów z trudnościami w nauce i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane są zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne i wspomagające, a dla maturzystów – konsultacje przygotowujące do egzaminów. Chętni uczniowie angażują się w realizację projektów edukacyjnych, prowadzą szkolną gazetkę, działają w rozgłośni radiowej i zajmują się wolontariatem. Wyjeżdżają na spektakle teatralne, do muzeów, Sejmu i Parlamentu Europejskiego, na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Szkoła oferuje młodzieży możliwość debatowania w formule debaty oksfordzkiej, uczestniczenia w zajęciach ZUS, Urzędzie Skarbowym, bankach, przygotowując się do otwarcia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Uczniowie biorą udział w międzyprzedmiotowych projektach opartych na wiedzy polonistycznej, historycznej, plastycznej czy obywatelskiej. Prowadzą prawybory parlamentarne i prezydenckie we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz uczestniczą w projektach takich jak „Euroscola”, „Rozmawiamy bez granic”. Szkoła organizuje także zajęcia dodatkowe z udziałem władz Powiatu Lublinieckiego i Miasta Lublińca oraz spotkania promujące kulturę i historię lokalną.

Działalność innowacyjna

W klasach menadżerskich w każdym roku szkolnym realizowany jest co najmniej jeden projekt edukacyjny. Uczniowie pracują zespołowo nad zadaniami interdyscyplinarnymi, wykorzystując wiedzę i umiejętności potrzebne na rynku pracy, np. umiejętności społeczne, sprawność językową, wystąpienia publiczne.

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, dlatego nauczyciele odchodzą od wystawiania ocen.