Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym i obiektom użyteczności publicznej. Będzie potrafił projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i zasad ekologii. Nauczy się pielęgnować i konserwować istniejące oraz nowo projektowane elementy architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach itp.). Będzie umiał prowadzić uproszczoną rachunkowość i przygotowywać kosztorysy oraz stosować zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Zostań technikiem!

Absolwenci technikum tego kierunku mają niemal nieograniczone możliwości pracy, m.in. w:
 • 1
  przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • 2
  firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów,
 • 3
  urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • 4
  firmach ogrodniczych,
 • 5
  firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • 6
  własnych firmach, np. projektowych czy produkcyjnych.
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 1
  dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • 2
  świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 3
  dyplom technika,
 • 4
  dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

Kandydat do zawodu technika architektury krajobrazu powinien interesować się botaniką w szerokim tego słowa znaczeniu i mieć zmysł estetyczny. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin związanych z roślinami ozdobnymi, obsługą urządzeń technicznych niezbędnych do pielęgnacji i uprawy roślin oraz projektowaniem zieleni.

Kwalifikacje

 • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy 3)
 • OGR.06. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy 5)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Biologia
 • Język angielski

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowaly w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią wyposażoną w niezbędny sprzęt geodezyjny. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki i tablice multimedialne z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Klasy architektury krajobrazu posiadają własną pracownię praktyczną, w której uczniowie uczą się wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz. Uczniowie korzystają z oferty zajęć dodatkowych związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kółko florystyczne. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w firmach zajmujących się architekturą zieleni. Istnieje możliwość odbycia praktyki w obiekcie wskazanym przez ucznia.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Funkcjonuje dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące - wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki. Uczniowie technikum architektury krajobrazu mają do dyspozycji własną pracownię zawodową.

Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone w 7 tablic multimedialnych, rzutniki w każdej klasie, wizualizer, kalkulatory graficzne, pomoce naukowe. Ponadto - 5 nowoczesnych pracowni komputerowych, centrum multimedialne, pracownię językową, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness i wielofunkcyjne boisko Orlik 2012. Istnieje szkolne studio radiowe, kąciki rekreacyjne na każdym piętrze, gdzie uczniowie mogą zaczekać na autobus i miło spędzić czas na przerwach. Większość uczniów dysponuje własną szafką. Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana. W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami na każdym poziomie budynku, a obecnie trwa termomodernizacja budynku. Szkoła i otoczenie objęte są pełnym monitoringiem, który w czasie najbliższych wakacji zostanie unowocześniony. W odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe. Nauka odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.50, a uczniowie nie mają „okienek” w swoim planie lekcji.

Współpraca jest dla nas ważna!Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami logistycznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Praktyki , projekty, partnerzy szkoły

W technikum architektury krajobrazu oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T na ciągnik rolniczy na koszt szkoły.

Projekty zagraniczne realizowane z funduszy unijnych

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2015r. uczniowie technikum architektury krajobrazu mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Hiszpanii. W ramach projektu: „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu” uczniowie odbyli 2-tygodniowe praktyki zawodowe w ogrodach Alhambry w Granadzie. Obecnie trwa projekt „Staż w Niemczech- sukces na rynku pracy”. W czerwcu 2019r. grupa architektów krajobrazu z ZSOT wyjechała na 2 - tygodniowy staż do Niemiec.

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatni wyjazd w 2020r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnio odbyły się do Włoch i Irlandii.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2020 r.

Wyniki R22 2020

2019 r.

Wyniki R21 2019 Wyniki R22 2019

2018 r.

Wyniki R21 2018 Wyniki R22 2018

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.