Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym i obiektom użyteczności publicznej. Będzie potrafił projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i zasad ekologii. Nauczy się pielęgnować i konserwować istniejące oraz nowo projektowane elementy architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach itp.). Będzie umiał prowadzić uproszczoną rachunkowość i przygotowywać kosztorysy oraz stosować zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Zostań technikiem!

Absolwenci technikum tego kierunku mają niemal nieograniczone możliwości pracy, m.in. w:
 • 1
  przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
 • 2
  firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów,
 • 3
  urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,
 • 4
  firmach ogrodniczych,
 • 5
  firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
 • 6
  własnych firmach, np. projektowych czy produkcyjnych.
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 1
  dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • 2
  świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 3
  dyplom technika,
 • 4
  dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

do zawodu technika architektury krajobrazu powinien interesować się botaniką w szerokim tego słowa znaczeniu i mieć zmysł estetyczny. Powinien mieć wyobraźnię i widzenie przestrzenne oraz predyspozycje plastyczne. Gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych. Program nauczania obejmuje naukę roślin ozdobnych, obsługę urządzeń technicznych niezbędnych do pielęgnacji i uprawy roślin oraz projektowanie terenów zieleni.

Kwalifikacje

 • OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (egzamin odbywa się pod koniec II półrocza klasy 3)
 • OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (egzamin odbywa się pod koniec I półrocza klasy 5)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Biologia
 • Język angielski

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje odpowiednia ilość uczniów deklarujących jego naukę)

Przedmiot realizowany w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie muzyki

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła dysponuje pracownią wyposażoną w niezbędny sprzęt geodezyjny. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki i tablice multimedialne, plotery i komputery z programem do projektowania ogrodów z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie kształcenia tego zawodu. Klasy architektury krajobrazu posiadają własną pracownię praktyczną, w której uczniowie uczą się wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz. Uczniowie korzystają z oferty zajęć dodatkowych związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kółko florystyczne. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się w firmach zajmujących się architekturą zieleni. Istnieje możliwość odbycia praktyki w obiekcie wskazanym przez ucznia.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Funkcjonuje dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące - wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki. Uczniowie technikum architektury krajobrazu mają do dyspozycji własną pracownię zawodową.
Szkoła posiada sale lekcyjne wyposażone w 7 tablic multimedialnych, rzutniki w każdej klasie, wizualizer, kalkulatory graficzne, pomoce naukowe. Ponadto - 5 nowoczesnych pracowni komputerowych, centrum multimedialne, pracownię językową, salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness i wielofunkcyjne boisko Orlik 2012. Istnieje szkolne studio radiowe, kąciki rekreacyjne na każdym piętrze, gdzie uczniowie mogą zaczekać na autobus i miło spędzić czas na przerwach. Większość uczniów dysponuje własną szafką. Biblioteka szkolna jest w pełni skomputeryzowana. W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami na każdym poziomie budynku, a w roku 2020 budynek poddano termomodernizacji.
W odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe.

Współpraca jest dla nas ważna!Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami logistycznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

 • Bilpol – Kużaj Spółka Jawna, Koszęcin
 • Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Koza, Lubliniec
 • HOGER MB Sp. z o.o. Lubliniec
 • Ogrody Rafał Bednarek, Kośmidry
 • Ogród z klasą Katarzyna Koza, Pawonków
 • Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Ewa Duda, Lubliniec
 • Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Krzysztof Obruśnik, Sieraków Śląski

Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Praktyki , projekty, partnerzy szkoły

W technikum architektury krajobrazu oprócz przedmiotów ogólnych uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii T na ciągnik rolniczy na koszt szkoły.

Projekty zagraniczne realizowane z funduszy unijnych

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym od 2015r. uczniowie technikum architektury krajobrazu mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT dwukrotnie pracowała w Hiszpanii. W ramach projektu: „Hiszpańska technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów - informatyków i architektów krajobrazu” uczniowie odbyli 2-tygodniowe praktyki zawodowe w ogrodach Alhambry w Granadzie. W czerwcu 2019 r. grupa architektów krajobrazu z ZSOT wyjechała na 2 - tygodniowy staż do Niemiec w ramach projektu „Staż w Niemczech- sukces na rynku pracy”. Obecnie złożony został ponownie projekt zakładający wyjazd do Niemiec.

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach (ostatni wyjazd w 2020 r.). Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnio odbyły się do Włoch i Irlandii.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

W 2023r. Technikum nr 2 w Lublińcu, otrzymało tytuł Złotej Szkoły i uplasowało się na 39 miejscu na Śląsku (5 w regionie) w rankingu Perspektyw, przy czym prestiżowe miejsca Szkoła zajmuje w tym rankingu już od 2013 r. Ranking, oceniając placówkę, bierze pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (egzaminy zawodowe, matury) oraz sukcesy w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach.

2021 r.

Wyniki R22 2020

2020 r.

Wyniki R22 2020

2019 r.

Wyniki R21 2019 Wyniki R22 2019

2018 r.

Wyniki R21 2018 Wyniki R22 2018

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, dlatego nauczyciele odchodzą od wystawiania ocen. W szkole nie dzwonią też dzwonki, co redukuje poziom stresu, sprzyja samoregulacji uczniów i zmniejsza hałas. Zblokowane lekcje tego samego przedmiotu mogą odbywać się niekoniecznie w 45-minutowych jednostkach, a w odcinkach korzystnych dla realizowanych treści z zachowaniem przypisanych klasom przerw.