Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK LOGISTYK

będzie przygotowany do zarządzania magazynem, organizacji sprawnej i szybkiej wysyłki towarów od producenta do konsumenta. Będzie odpowiadał za zaopatrzenie, aby zapewnić ciągłą pracę przedsiębiorstwa, wybierał dostawców i analizował stan towarów w magazynie. We wszystkich tych czynnościach będzie wykorzystywał systemy informatyczne. Pozna zasady dobierania właściwych środków transportu, nauczy się kalkulować ceny usług i prowadzić dokumentację. Aby sprostać tym różnorodnym zadaniom, musi posiadać wiedzę z zakresu finansów, transportu i dystrybucji oraz umiejętności menedżerskie. Będzie posługiwał się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym.

Zostań technikiem!

Absolwenci technikum logistycznego znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, handlowych, spedycyjnych itp., różnego rodzaju firmach jako:
 • 1
  koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • 2
  spedytorzy,
 • 3
  przedstawiciele handlowi,
 • 4
  magazynierzy,
 • 5
  specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu.
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 1
  dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • 2
  świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 3
  dyplom technika,
 • 4
  dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

Kandydat do zawodu technika logistyka powinien charakteryzować się zdolnościami analitycznymi, umiejętnością pracy pod presją czasu, łatwością w komunikowaniu się, a także mieć predyspozycje do zarządzania zespołem innych pracowników.

Kwalifikacje

 • SPL.01.Obsługa magazynów - egzamin pod koniec II półrocza 3 klasy,
 • SPL.04.Organizacja transportu - egzamin pod koniec I półrocza 5 klasy.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Geografia
 • Język angielski

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowaly w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się myślenia analitycznego.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje specjalistyczną pracownią językową do nauki języka obcego zawodowego. W pracowniach informatycznych odbywają się zajęcia z obsługi programów komputerowych niezbędnych w zawodzie logistyka. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych oraz firmach zatrudniających logistyków. W ramach praktycznej nauki zawodu organizowane są wycieczki dydaktyczne do przedsiębiorstw różnych branż, pozwalające na obserwację różnorodności pracy logistyka.

Ponadto w szkole działa dziennik elektroniczny. Istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W 2018r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku. Młodzież może rozwijać się poprzez udział w rożnych projektach, olimpiadach i konkursach, a także w wolontariacie. W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami na każdym poziomie budynku, a w roku 2020 budynek poddano termomodernizacji. Szkoła i otoczenie objęte są pełnym monitoringiem, który w czasie najbliższych wakacji zostanie unowocześniony. W odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe. Nauka odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.50, a uczniowie nie mają „okienek” w swoim planie lekcji.

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami logistycznymi znajdującymi się na terenie powiatu, tj.

 • PH-U Larix Lubliniec
 • DaGama Lubliniec
 • EJOT Ciasna
 • EthosEnergy Lubliniec
 • Lentex Lubliniec
 • EUROBOX Lubliniec
 • INVADO Dzielna
 • RUST Pludry

Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Współpraca z absolwentami ZSOT

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami,którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Współpraca

Dotychczasowe współprace:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
 • Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach,
 • Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny i Technologiczny,
 • Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu,
 • Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania,
 • Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
 • Politechnika Opolska.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2020 r.

Wyniki AU22 2020

2019 r.

Wyniki AU22 2019

Ostatnie sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach

Do największych sukcesów szkoły, oprócz wysokich wyników zdawalności, zaliczyć można wielokrotny udział uczniów Olimpiaddzie Logistycznej, która jest największym konkursem wiedzy i umiejętności dla kierunku technik logistyk. Ponadto uczniowie klas logistycznych ZSOT wygrywają prestiżowe konkursy wojewódzkie, potwierdzając swoje wysokie umiejętności.

 • I miejsce w etapie wojewódzkim i udział w finale konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości,
 • II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – 1 uczennica,
 • II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej – 2 uczniów,
 • kwalifikacje do etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym” – 1 uczeń
 • udział w finale V edycji (2021r.) Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno - Logistycznej - 1 uczennica
 • kwalifikacje do II etapu okręgowego (2022r.) w Olimpiadzie Przedsiębiorczości - 4 uczniów
 • się do II etapu okręgowego (2022r.) w Olimpiadzie Statystycznej - 3 osoby

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, dlatego nauczyciele odchodzą od wystawiania ocen.