Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK LOGISTYK będzie przygotowany do zarządzania magazynem, organizacji sprawnej i szybkiej wysyłki towarów od producenta do konsumenta. Będzie odpowiadał za zaopatrzenie, aby zapewnić ciągłą pracę przedsiębiorstwa, wybierał dostawców i analizował stan towarów w magazynie. We wszystkich tych czynnościach będzie wykorzystywał systemy informatyczne. Pozna zasady dobierania właściwych środków transportu, nauczy się kalkulować ceny usług i prowadzić dokumentację. Aby sprostać tym różnorodnym zadaniom, musi posiadać wiedzę z zakresu finansów, transportu i dystrybucji oraz umiejętności menedżerskie. Będzie posługiwał się dwoma językami obcymi, w tym jednym na poziomie rozszerzonym.

Odwiedź ZSOT

Absolwenci technikum logistycznego znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, handlowych, spedycyjnych itp., różnego rodzaju firmach jako

 • koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu,
 • spedytorzy,
 • przedstawiciele handlowi,
 • magazynierzy,
 • specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu technika logistyka powinien charakteryzować się zdolnościami analitycznymi, umiejętnością pracy pod presją czasu, łatwością w komunikowaniu się, a także mieć predyspozycje do zarządzania zespołem innych pracowników.

Kwalifikacje:

 • K1 Obsługa magazynów (egzamin pod koniec II półrocza 3 klasy)
 • K2 Organizacja transportu (egzamin pod koniec I półrocza 5 klasy)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • geografia,
 • język angielski.

Języki obce:

 • język angielski - poziom rozszerzony,
 • drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/rosyjski (o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę – min. 16 osób).

Przedmiot realizowany w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się myślenia analitycznego.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego

z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki i tablice multimedialne. Szkoła dysponuje specjalistyczną pracownią językową do nauki języka obcego zawodowego. W pracowniach informatycznych odbywają się zajęcia z obsługi programów komputerowych niezbędnych w zawodzie logistyka. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych oraz firmach zatrudniających logistyków. W ramach praktycznej nauki zawodu organizowane są wycieczki dydaktyczne do przedsiębiorstw różnych branż, pozwalające na obserwację różnorodności pracy logistyka. W 2019r. oddano do użytku nowo dobudowaną część wyposażoną w pracownie zawodowe.

Ponadto w szkole działa dziennik elektroniczny. Istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W 2018r. strona internetowa szkoły została w całości zaprojektowana i stworzona przez uczniów. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku. Młodzież może rozwijać się poprzez udział w rożnych projektach, olimpiadach i konkursach, a także w wolontariacie.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi firmami logistycznymi znajdującymi się na terenie powiatu, np. EJOT Polska. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia.

Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

Dotychczasowe współprace:
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu,
2. Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii,
3. Województwo Śląskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach,
4. Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny i Technologiczny,
5. Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu,
6. Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania,
7. Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
8. Politechnika Opolska.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

Pierwsze wyniki egzaminów poznamy w sesji letniej roku 2020.

Konkursy / Olimpiady / Inne

- I miejsce w etapie wojewódzkim i udział w finale konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości,
- II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej – 1 uczennica,
- II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczno-Spedycyjnej – 2 uczniów,
- kwalifikacje do etapu okręgowego Ogólnopolskiego Konkursu „Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym” – 1 uczeń

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.