Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK MECHANIK CNC

To nowatorski kierunek odpowiadający potrzebom rynku pracy i dający perspektywy dalszego kształcenia, zarówno. Obejmuje projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i urządzeń mechanicznych.W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, a szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Proces projektowania i wytwarzania wspiera oprogramowanie CAD/CAM. Maszyny CNC, czyli sterowane komputerowo,skracają czas produkcji, eliminują błędy, zaś ich wysoka precyzja pozwala w pełni oddać nawet najbardziej skomplikowane projekty. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Zostań technikiem!

Absolwenci technikum mechanicznego mają niemal nieograniczone możliwości pracy, m.in. w:
 • 1
  firmach zajmujących się produkcją, montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń,
 • 2
  dozorze technicznym przy obsłudze aparatury kontrolno-pomiarowej, wykrywaniu i usuwaniu przyczyn awarii oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń,
 • 3
  wydziałach mechanicznych firm produkcyjnych przy obsłudze i montażu maszyn, np. pożarniczych,
 • 4
  warsztatach mechanicznych,
 • 5
  sklepach z artykułami technicznymi,
 • 6
  własnej firmie/ warsztacie mechanicznym.
Messege.png
Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:
 • 1
  dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • 2
  świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • 3
  dyplom technika,
 • 4
  dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • 5
  świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Rekrutacja

Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami technicznymi i przedmiotami ścisłymi, ponieważ od mechanika wymaga się dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych, takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych i tradycyjnych technik wytwarzania oraz obsługi programów komputerowych.

Kwalifikacje

 • MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających (egzamin pod koniec II półrocza 4 klasy)
 • MEC.09.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (egzamin pod koniec I półrocza 5 klasy)

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Matematyka
 • Język angielski

Języki obce

Pierwszy język:

 • angielski

Drugi język obcy do wyboru:

 • niemiecki
 • francuski
 • rosyjski

(o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowaly w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego, matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła posiada pracownię mechaniczną wyposażoną w modele maszyn i urządzeń, aparaturę pomiarową, podstawowe narzędzia miernicze i mechaniczne. We wrześniu 2011 powstała pracownia komputerowa do nauki projektowania CADi SOLID. Uczniowie w czasie zajęć praktycznychpracują na sterowanych numerycznie obrabiarkach CNC. W październiku 2019r. oddane do użytku zostało nowe skrzydło szkoły z pracowniami zawodowymi, do końca marca 2022r. W pracowni mechanicznej pojawi się 8 nowych stanowisk dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC (tokarki, frezarki) i w nowym roku szkolnym uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę, korzystając z tych maszyn. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się m.in. w firmie Turbo-Care. Szkoła organizuje praktykę zawodową. Istnieje możliwość odbycia praktyki w firmie zaproponowanej przez ucznia, a także odbycia praktyk zagranicznych (w przypadku przyznania środków z programu Erasmus).

Ponadto w szkole działa dziennik elektroniczny. Istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

W roku 2019 oddana została nowo dobudowana część szkoły z pracowniami na każdym poziomie budynku, a w roku 2020 budynek poddano termomodernizacji. Szkoła i otoczenie objęte są pełnym monitoringiem, który w czasie najbliższych wakacji zostanie unowocześniony. W odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły znajdują się przystanki autobusowe. Nauka odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.50 (raz w tygodniu wyjątkowo do 16.35), a uczniowie nie mają „okienek” w swoim planie lekcji.

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi przedsiębiorstwami mechanicznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia. Nasi uczniowie odbywają praktykę w następujących firmach:

 • Ethos Energy Lubliniec,
 • Askla Ciasna
 • Ejot Ciasna
 • Rollico Lubliniec
 • EROMET Pawonków
 • DaGama Lubliniec
 • ELHAND Lubliniec
 • ENERGOMAX Koszęcin

Projekty zagraniczne realizowane z funduszy unijnych

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym uczniowie technikum mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT korzystała z projektów: „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” w 2013 - 2014, „Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska” 2017- 2018. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki kolejnego projektu staży zawodowych w Niemczech dla mechaników.

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach. Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnie odbyły się do Włoch i Irlandii.

Współpraca

Przez niespełna 100 lat swojego istnienia zawód mechanika zawsze należał do najważniejszych kierunków nauczania. Wraz z partnerami, najlepszymi firmami w branży mechanicznej w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności tysiące specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Nasza szkoła współpracuje zarówno z firmami, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, jak również z:

 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
 • JWK Lubliniec
 • Politechniką Śląską- Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach
 • Politechniką Opolską
 • Politechniką Częstochowską
 • Automobilklubem Lublinieckim

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami, którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2020 r.

Wyniki MG17 2020 Wyniki MG44 2020

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

W 2022r. Technikum nr 2 w Lublińcu, w którego skład wchodzą uczniowie technikum mechanicznego otrzymało tytuł Złotej Szkoły i uplasowało się na 6 miejscu na Śląsku w rankingu Pespektyw, przy czym prestiżowe miejsca Szkoła zajmuje w tym rankingu już od 2013r. Ranking, oceniając placówkę, bierze pod uwagę wyniki egzaminów zewnętrznych (egzaminy zawodowe, matury) oraz sukcesy w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach.

Od lat klasy mechaniczne uzyskują bardzo wysoką zdawalność podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – o kilkadziesiąt punktów procentowych powyżej średnich krajowych i wojewódzkich. Uczniowie zajmują czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. W kwietniu 2017r. uczeń klasy pierwszej zdobył 4 miejsce w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Testu Wiedzy Pożarniczej. W tym samym roku szkolnym drugoklasista zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Absolwent szkoły zdobył także prestiżowy tytuł Strażaka Roku Województwa Śląskiego 2017, a w roku szkolnym 2020/2021 w konkursie "Gra Terenowa Mechaniczny by Night" jeden uczeń został finalistą.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celemoceniania kształtującego jest pomaganie uczniom wuczeniu się, dlatego nauczyciele odchodzą od wystawiania ocen.