Odwiedź stronę główną naszej szkoły!

Dlaczego my?

TECHNIK MECHANIK CNC to nowatorski kierunek odpowiadający potrzebom rynku pracy i dający perspektywy dalszego kształcenia, zarówno. Obejmuje projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i urządzeń mechanicznych. W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, a szybki rozwój technik komputerowych sprawił, że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Proces projektowania i wytwarzania wspiera oprogramowanie CAD/CAM. Maszyny CNC, czyli sterowane komputerowo, skracają czas produkcji, eliminują błędy, zaś ich wysoka precyzja pozwala w pełni oddać nawet najbardziej skomplikowane projekty. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Odwiedź ZSOT

Technik mechanik znajdzie pracę w:

 • firmach zajmujących się produkcją, montażem, naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń,
 • dozorze technicznym przy obsłudze aparatury kontrolno-pomiarowej; wykrywaniu i usuwaniu przyczyn awarii oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń,
 • wydziałach mechanicznych firm produkcyjnych przy obsłudze i montażu maszyn, np. pożarniczych,
 • warsztatach mechanicznych,
 • sklepach z artykułami technicznymi,
 • własnej firmie / warsztacie mechanicznym.

Perspektywą dla absolwentów jest przygotowanie do dalszego kształcenia, montaż i obsługa maszyn, inżynieria produkcji, mechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, transport, wszystkie kierunki politechniczne, ścisłe.

Absolwent po ukończeniu szkoły i zdaniu wszystkich egzaminów zewnętrznych otrzymuje:

 • dwa świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwo ukończenia szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego i możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych,
 • dyplom technika,
 • dokument Europass w języku angielskim umożliwiający pracę w zawodzie we wszystkich krajach europejskich,
 • świadectwo maturalne umożliwiające wstęp na studia.

Kandydat do zawodu powinien wykazywać zainteresowania zagadnieniami technicznymi i przedmiotami ścisłymi, ponieważ od mechanika wymaga się dobrego przygotowania nie tylko w zakresie przedmiotów czysto technicznych, takich jak mechanika, budowa maszyn, wytrzymałość konstrukcji, ale również w zakresie nowoczesnych i tradycyjnych technik wytwarzania oraz obsługi programów komputerowych.

Kwalifikacje:

 • K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających - egzamin odbywa się pod koniec II semestru klasy trzeciej.
 • K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - egzamin odbywa się pod koniec I semestru klasy czwartej.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka,
 • fizyka.

Języki obce:

 • pierwszy język: angielski,
 • drugi język obcy do wyboru: niemiecki/francuski/rosyjski (o powstaniu grupy językowej decyduje ilość uczniów deklarujących jego naukę - min. 16 osób)

Przedmiot realizowany w klasie I technikum

Spośród przedmiotów dodatkowych oferowanych w ramowym planie nauczania szkoła wybiera nauczanie plastyki. Zadaniem przedmiotu jest poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności plastycznych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, co wydaje się być szczególnie przydatne dla uczniów, od których wymaga się twórczej wyobraźni.

Zasady rekrutacji

Wynik z egzaminu ósmoklasisty Punkty (maks. 100)

z języka polskiego

z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punkty (maks. 100)

Świadectwo z wyróżnieniem

7 punktów

Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Punkty za oceny z przedmiotów (maks. 4 x 18 punktów)

Język polski

Matematyka

Dwa przedmioty wybrane spośród:

 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia
 • historia
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

Dopuszczający – 2 pkt

Dostateczny – 8 pkt

Dobry – 14 pkt

Bardzo dobry – 17 pkt

Celujący – 18 pkt

Osiągnięcia w olimpiadach, zawodach i konkursach (wymienione na świadectwie)

Maks. 18 punktów

Stałe zaangażowanie się w pracę społeczną (uwzględnione na świadectwie)

3 punkty

Baza dydaktyczna szkoły

Szkoła posiada pracownię mechaniczną wyposażoną w modele maszyn i urządzeń, aparaturę pomiarową, podstawowe narzędzia miernicze i mechaniczne. We wrześniu 2011 powstała pracownia komputerowa do nauki projektowania CAD i SOLID. Uczniowie w czasie zajęć praktycznych pracują na sterowanych numerycznie obrabiarkach CNC. W październiku 2019r. oddane do użytku zostało nowe skrzydło szkoły z pracowniami zawodowymi, wkrótce zakupiony zostanie wysoko specjalistyczny sprzęt do nauki zawodów i w nowym roku szkolnym uczniowie klasy mechanicznej będą mogli się zdobywać wiedzę, korzystając z maszyn CNC. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa odbywają się m.in. w firmie Turbo-Care. Szkoła organizuje praktykę zawodową. Istnieje możliwość odbycia praktyki w firmie zaproponowanej przez ucznia, a także odbycia praktyk zagranicznych (w przypadku przyznania środków z programu Erasmus). Ponadto w szkole działa dziennik elektroniczny. Istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Ponadto w szkole istnieje możliwość skorzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Działa dziennik elektroniczny. Wszystkie pracownie – zawodowe i ogólnokształcące, wyposażone są w komputery podłączone do sieci. Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię wyposażoną w 12 stanowisk komputerowych, drukarki i skanery. Sale i korytarze są estetyczne i nowocześnie zaaranżowane. Na wszystkich korytarzach wydzielone są strefy do odpoczynku, ponieważ w szkole dba się o dobrą atmosferę i komfort nauki.

Baza dydaktyczna ZSOT
Baza dydaktyczna ZSOT

Współpraca jest dla nas ważna!

Praktyki

Szkoła współpracuje z renomowanymi przedsiębiorstwami mechanicznymi znajdującymi się na terenie powiatu. Praktyka zawodowa organizowana jest przez kierownika szkolenia praktycznego. Szkoła zapewnia także możliwość odbycia praktyki w przedsiębiorstwie wskazanym przez ucznia. Nasi uczniowie odbywają praktykę w następujących firmach:

 • Ethos Energy Lubliniec,
 • Askla Ciasna
 • EJOT Ciasna
 • Rollico Lubliniec
 • EROMET Pawonków

Projekty- uczniowie klasy mechanicznej odbywają praktyki zagraniczne w firmach na terenie Niemiec. W 2017 roku w ramach programu POWER VET 25 uczniów wyjechało na praktykę do Lipska. W 2019 roku w ramach projektu "Staż w Niemczech - sukces na rynku pracy" uczniowie ZSOT klas technikum mechanicznego wyjechali na dwutygodniową praktykę do Niemiec.

Współpraca

Przez niespełna 100 lat swojego istnienia zawód mechanika zawsze należał do najważniejszych kierunków nauczania. Wraz z partnerami, najlepszymi firmami w branży mechanicznej w powiecie lublinieckim, szkoła wykształciła od początków swojej działalności tysiące specjalistów, którzy stale podnoszą jej renomę na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Nasza szkoła współpracuje zarówno z firmami, w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, ale również z:

 • Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
 • JWK Lubliniec
 • Politechniką Śląską- Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach
 • Politechniką Opolską
 • Politechniką Częstochowską
 • Automobilklubem Lublinieckim

Podejmujemy również i bardzo cenimy sobie współpracę z naszymi absolwentami, którzy utrzymują z nami ciepłe relacje przez wiele lat po skończeniu szkoły. Wielu z nich, prowadząc obecnie własne przedsiębiorstwa, wspiera kształcenie zawodowe uczniów technikum mechanicznego, przekazując nabytą w szkole wiedzę następnym pokoleniom.

Sukcesy i osiągnięcia naszych uczniów

2017 r.

Wyniki m44 2017

2016 r.

Wyniki m19 2016

2015 r.

Wyniki starej formy egzaminu z 2015 roku Wyniki m17 2015

Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach i olimpiadach

Od lat klasy mechaniczne uzyskują bardzo wysoką zdawalność podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - o kilkadziesiąt punktów procentowych powyżej średnich krajowych i wojewódzkich. W roku 2013 sukcesy odnoszone przez uczniów kształcących się w tym kierunku zostały uhonorowane tytułem SZKOŁY MISTRZÓW (6 miejsce w kraju). Uczniowie zajmują czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim w Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. W kwietniu 2017r. uczeń klasy pierwszej zdobył 4 miejsce w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Testu Wiedzy Pożarniczej. W tym samym roku szkolnym drugoklasista zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. Absolwent szkoły zdobył także prestiżowy tytuł Strażaka Roku Województwa Śląskiego 2017.

Klasy technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych wypracowują wysoką pozycję szkoły w rankingu Perspektyw, zdobywając od lat prestiżowe miejsca i tytuły. W roku 2019 5 miejsce na Śląsku i 33 w Polsce, w 2020 8 miejsce na Śląsku i 55 w Polsce, otrzymują Tytuł „Złotej Szkoły”.

Projekty zagraniczne realizowane z funduszy unijnych

W Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych realizowane są projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki którym uczniowie technikum mogą odbywać miesięczną praktykę za granicą, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów z tytułu podróży, utrzymania, ubezpieczenia, szkolenia językowego, a nawet kieszonkowego. Młodzież z ZSOT korzystała z projektów: „Niemiecka technologia, wiedza i praktyka dla polskich uczniów – informatyków i mechaników” w 2013 - 2014, „Staże zawodowe w Niemczech dla informatyków i mechaników ze Śląska” 2017- 2018.

Szkoła ma bogatą tradycję w organizowaniu projektów zagranicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do szkoły partnerskiej w New Delhi w Indiach. Nauczyciele przygotowujący wniosek w ramach Erasmusa+ kontynuują partnerstwo z placówkami w Turcji, Niemczech i Islandii oraz – co jest nowością w ZSOT – w Estonii. Ponadto uczniowie wszystkich klas wyjeżdżają na atrakcyjne wycieczki zagraniczne, ostatnie odbyły się do Włoch i Irlandii.

Działalność innowacyjna

W ZSOT stosuje się ocenianie kształtujące. Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Celem oceniania kształtującego jest pomaganie uczniom w uczeniu się, a nie realizowanie programu.