KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA I JEGO RODZICÓW


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych, z siedzibą w Lublińcu przy ul. ks. płk. J. Szymały 3, reprezentowany przez mgr Joannę Walczak 
2. Inspektorem Ochrony danych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu jest Pani Agnieszka Wilk, email: iod@starostwo.lubliniec.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/opiekuna prawnego w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z następującymi aktami prawnymi: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

b. ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami wykonawczymi, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO;

c. dane osobowe ucznia związane z udziałem ucznia w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO

d. wizerunek oraz osiągnięcia ucznia w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (jeżeli dotyczy)

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole przetwarzane będą na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do dokonania badania. 

5. Dane osobowe ucznia/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych ucznia i powiązanych z nimi danymi rodzica/opiekuna prawnego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w punkcie 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do ewidencji uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w pkt. 3 b oraz c wymaga pisemnej zgody, brak zgody skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Treść powyższej klauzuli będzie dostępna na stronie internetowej Szkoły.