Dyrektorzy

Jakub Bazarnik

Jakub Bazarnik (1924 r. - 1943 r.)

Urodził się w 1884 r. Po uzyskaniu patentu nauczycielskiego podjął pracę w charakterze nauczyciela, a potem pracował jako kierownik szkoły w Rudzie Śląskiej. 26 marca 1923 r. został mianowany kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr1 w Lublińcu. Jednym z pierwszych jego działań było zorganizowanie obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podczas których zasadzono na boisku szkolnym pamiątkową lipę.

W 1924 r. założył Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową, która funkcjonowała w budynku szkoły powszechnej i liczyła 3 klasy. W czasie II wojny światowej był prześladowany - kilkakrotnie aresztowany, usunięty ze swojego mieszkania, przeniesiony wraz z rodziną do jednoizbowego pomieszczenia na peryferiach miasta. Stale śledzony, żyjący w niedostatku, obawie i niepewności, zapadł na zdrowiu i zmarł 20 marca 1943 r. Pogrzeb jego był manifestacją poparcia i sympatii społeczeństwa polskiego dla zasłużonego, wieloletniego kierownika szkoły.

Ludwik Klama

Ludwik Klama (1945 r. - 1946 r.)

Urodził się 20.08.1905r. w Chorzowie. Podczas I i II powstania śląskiego był łącznikiem pomiędzy grupami działania, wraz z ojcem kolportował ulotki.

W 1925r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Pszczynie. Po krótkim okresie pełnienia obowiązków kierownika szkoły podstawowej w Olszynie podjął pracę nauczyciela w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej w Lublińcu. Był harcerzem i działaczem społecznym, ostatnim Komendantem Śląskiej Chorągwi Harcerzy w Katowicach. W 1939r. powołany do wojska polskiego w stopniu strzelca. Ranny w Kowlu, dostał się na krótko do niemieckiej niewoli. W końcu 1939r. zainicjował w Lublińcu działalność konspiracyjną. Przywoził ze Śląska i kolportował na terenie miasta pismo „Ku wolności”. Dowodził na terenie powiatu Organizacją Orła Białego, która miała charakter dywersyjny.

Skupił w niej wielu działaczy – należeli do tego grona m.in. Antoni Żywczok (nauczyciel Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej), Adolf Dygacz, Konrad Mańka stolarz, wychowanek L. Klamy ze szkoły i harcerstwa. W 1940 został aresztowany wraz z grupą 46 członków Organizacji Orła Białego i oskarżony o zdradę stanu. W 1942r. zwolniono go z więzienia po egzekucji Konrada Mańki, który mimo tortur przyjął winę na siebie. Po zakończeniu wojny został mianowany inspektorem szkolnym. Od lutego 1945 organizował naukę w Publicznej Szkole Powszechnej nr1 i wznowił działalność Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej. Był jej kierownikiem do września 1946r. Zainicjował zbiórkę polskich książek wśród mieszkańców miasta na wyposażenie szkolnej biblioteki. Do śmierci 24.01.1973 r. pracował w szkolnictwie w Lublińcu i na Śląsku Opolskim. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisław Owczarek

Stanisław Owczarek (1947 r. - 1970 r.)

Urodził się 25 kwietnia 1904 r. w Stobiecku Szlacheckim w powiecie radomskim. W latach 1919-1924 był uczniem Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie. W tymże roku otrzymał posadę tymczasowego nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Lublińcu, a w roku 1927 otrzymał mianowanie na nauczyciela stałego. W charakterze nauczyciela pracował do 1939 r.

Od 1 września do 17 września 1939 r. brał udział w II wojnie światowej. 15 listopada został internowany w Związku Radzieckim, następnie do roku 1940 przebywał w niemieckim obozie przejściowym w Grossborn, a potem osadzony został do roku 1945 w obozie koncentracyjnym w Dachau.

28.07.1945 r. Stanisław Owczarek został przywrócony na przedwojenne stanowisko w charakterze nauczyciela w Publicznej Szkole Powszechnej w Lublińcu. Dwa lata później został przeniesiony na stanowisko nauczyciela Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Lublińcu. Od 1 września 1947 r. do 1970 r. pełnił obowiązki dyrektora.

Stanisław Owczarek wyposażył placówkę w klasopracownie: mechaniczne, gastronomiczne, poszerzał ofertę kształcenia. Zaangażował się w budowę nowego obiektu szkolnego, co zaowocowało oddaniem nowego budynku w 1965 roku.

Tadeusz żurawski

Tadeusz Żurawski (1968 r. - 1977 r.)

Urodził się 1.09.1934 r. w Stromcu w powiecie radomskim. Szkołę powszechną ukończył w 1949 r. (z roczną przerwą podczas okupacji). Po zakończeniu nauki przez rok pracował w gospodarstwie rodziców.

Od 1950 r. uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Metalowej w Radomiu, którą ukończył w 1952 r. W tymże samym roku wyjechał w okolice Wrocławia, gdzie pracował przez rok jako urzędnik w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. W roku 1953 wstąpił do Studium Przygotowawczego przy Uniwersytecie Łódzkim, gdzie kontynuował edukację do 1955 r. Studia magisterskie ukończył w 1960 r. z tytułem magistra filologii polskiej.

W latach 1960-62 podjął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 124 w Łodzi. Przy szkole tej prowadził również świetlicę społeczno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży.

W związku z otrzymaniem zatrudnienia i mieszkania Tadeusz Żurawski wraz z rodziną przeniósł się do Lublińca i rozpoczął pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej jako nauczyciel języka polskiego, wiadomości o Polsce oraz wychowania obywatelskiego.

31.10.1968 r. został powołany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Dokształcającej w Lublińcu.

W czasie swojej pracy nauczycielskiej wykazywał bardzo dobre przygotowanie metodyczne. Serdeczny w stosunku do młodzieży i koleżeński wobec współpracowników – tak zapisał się we wspomnieniach.

Na stanowisku dyrektora szkoły pracował do 1977 r.

Józef Kazik

Józef Kazik (1977 r. - 2002 r.)

Urodził się 19 marca 1944 r. w Lublińcu. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Lublińcu oraz Technikum Chemiczne w Chorzowie. W latach 1962 -1967 studiował na kierunku wychowanie techniczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kato-wicach.

Od roku 1967 do 1973 pracował w charakterze nauczyciela wychowania technicznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. 15 października 1973 r. został mianowany zastępcą kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Urzędu Powiatowego w Lublińcu. Funkcję tę pełnił do 31.08.1974 r. Od 1 września 1974 r. objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dobrodzieniu, a od 1 września 1977 r. przez okres 25 lat, tj. do listopada 2002 r. pełnił obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 1 w Lublińcu. 19 listopada 2002 r. na sesji Rady Miejskiej został powołany na stanowisko Burmistrza Miasta Lublińca.

W czasie jego dyrektorskiej kadencji szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki kształcenia. Powstało Technikum Mechaniczne, Technikum Budowlane, Liceum Handlowe, Liceum Ekonomiczne i Liceum Ogólnokształcące oraz Policealne Studium Zawodowe. Józef Kazik śledził bacznie zmiany na rynku pracy i trafnie reagował, dostosowując ofertę edukacyjną szkoły do potrzeb miasta i zainteresowań uczniów. Zapisał się w historii szkoły jako otwarty i życzliwy człowiek oraz dobry organizator i działacz.

Zofia Raczek

Zofia Raczek (2002 r. - 2006 r.)

Urodziła się 31 grudnia 1952 r. w Lublińcu. Ukończyła Szkołę Podstawową nr 3 i Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. W latach 1971-1975 studiowała na kierunku filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.

Pierwszą pracę podjęła w Zespole Szkół Zawodowych w Kaletach, a w 1977 r. zatrudniona została w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Lublińcu, najpierw w charakterze nauczyciela - bibliotekarza, a następnie nauczyciela języka polskiego.

Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, m. in.: Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania dla Oświatowej Kadry Kierowniczej, cykl szkoleń w zakresie promocji zdrowia. Uzyskała kwalifikacje egzaminatora okręgowych komisji egzaminacyjnych dające uprawnienia do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka polskiego. W roku 2003 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Od 1.09.1992 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a w 2002 objęła stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych nr 1 w Lublińcu. Kierowanie szkołą przez Zofię Raczek przypadło na trudny okres. Wejście Polski do Unii Europejskiej, przekształcanie szkół średnich w szkoły ponadgimnazjalne i dostosowanie profilu szkoły do zmieniających się potrzeb rynku pracy wymaga od niej dużych zdolności organizacyjnych.

Joanna Walczak

Joanna Walczak (od 2007 r.)

Od 1.03.2007r. pełni funkcję dyrektora ZSOT. Ukończyła studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowe Studia Informatyki dla nauczycieli, Zarządzanie dla oświatowej kadry kierowniczej, Akademię Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, Studia Podyplomowe Liderów Oświaty – na których wykłada. w Collegium Civitas w Warszawie od 2013r. Jest egzaminatorką maturalną OKE, mentorem i moderatorem Centrum Edukacji Obywatelskiej, liderem projektów POKL, Comenius, Leonardo da Vinci. Należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Korzysta z projektów umożliwiających doskonalenie umiejętności kierowniczych i dydaktycznych za granicą: w Islandii, Norwegii, Hiszpanii, Grecji. Publikuje artykuły w „Matematyce w Szkole Średniej” i miesięczniku „Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce".

Jest inicjatorką i główną organizatorką wojewódzkiego konkursu „Matematyka w biznesie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - konkursu pod patronatem naukowym dwóch wyższych uczelni oraz patronatem Starosty Lublinieckiego i Mikołowskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego.

W swojej działalności dyrektorskiej dąży do ciągłego rozwoju obu szkół Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. W roku 2013 lublinieckie Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych znalazło się w gronie najlepszych techników, uzyskując TYTUŁ SREBRNEJ SZKOŁY 2013. Szkoła zajęła 51 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 (7 w województwie śląskim) wśród 2305 szkół technicznych w Polsce. W rankingu Egzaminów Zawodowych Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu zajął 31 miejsce w Polsce, co dało mu 2 miejsce w województwie śląskim. W 2013r. Technikum nr 2 uzyskało dwa tytuły SZKOŁY MISTRZÓW: w zawodzie technik mechanik (6 miejsce w Polsce) oraz w zawodzie technik budownictwa (9 miejsce w Polsce). Od 2010r. szkoła posiada tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, w 2012r. została wyróżniona przez Państwową Inspekcję Pracy w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”.

Od początku swojego urzędowania na stanowisku dyrektora ZSOT pani Joanna Walczak pozyskuje pozabudżetowe środki finansowe, co pozwala na unowocześnianie bazy szkoły. W 2007 oraz w 2011 roku otworzyła w ZSOT dwie nowe pracownie komputerowe oraz rozbudowała szkolne centrum multimedialne. W 2008r. wprowadziła w ZSOT dziennik elektroniczny, którego sprawne funkcjonowanie umożliwia w pełni skomputeryzowana (w latach 2007-2011) szkoła, wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej. Szkoła jest ponadto wyposażona w tablice interaktywne, rzutniki multimedialne w każdej klasie, wizualizer, oprogramowanie do nauki przedmiotów zawodowych, nowoczesne pomoce dydaktyczne. W 2011r. utworzona została „Zielona klasa” – „sala” do zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu.

Pani Joanna Walczak stale podejmuje nowe, dodatkowe wyzwania. Od 2007r. w ZSOT przygotowywane są i realizowane projekty dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Europejski Fundusz Społeczny oraz fundusze norweskie (projekty w ramach EFS: Języki nie są nam obce, Matematyka Twoją drogą do biznesu, Jak zdobyć atrakcyjny zawód w powiecie lublinieckim, Młodzieżowa Akademia w Eterze, Języki obce drogą do sukcesów, Prus, Mickiewicz, Słowacki - będzie takich więcej, Wspólnota lokalna po angielsku, Wspólnota lokalna po niemiecku, Wspólnie w stronę nauk, Matematyka – nasza inwestycja w przyszłość, I ty możesz spełnić swoje marzenia; ; w ramach programów rządowych i innych: Równe szanse na dorosłość, Wiedza i umiejętności kluczem do mojego zawodowego sukcesu, Program profilaktyki przemocy i zachowań agresywnych w szkole "Przyjazna szkoła", Profilaktyka narkomanii poprzez propagowanie pozytywnych wzorców oraz aktywnego trybu życia; Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy- Stypendia Indywidualne – Wizyty Studyjne w Islandii w 2009 r. oraz w Norwegii - 2011r.: Dobre praktyki szansą dla polskiej szkoły zawodowej, Metody nauczania przedmiotów zawodowych - wymiana doświadczeń, Szkolnictwo zawodowe. popatrzmy jak to robią inni, Zarządzanie szkołą zawodową – wymiana doświadczeń, Podniesienie jakości kształcenia przez wymianę doświadczeń nauczycieli propagujących edukację zawodową, Dobre praktyki szansą dla lublinieckiego technika , Hotel-moje wymarzone miejsce pracy – kształcenie praktyczne techników – wymiana doświadczeń; , Enter your future AIESEC - 2009, 2010, 2011,2012r.). W ramach tych projektów odbywają się w szkole dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia sportowe, taneczne, dziennikarskie, językowe a także szeroko zakrojone działania profilaktyczne.

W 2009r. po raz pierwszy szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół na realizację projektu Europejski rynek pracy – szanse i wyzwania dla młodych ludzi w XXI wieku , który został zaprezentowany w sali Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katowicach jako przykład dobrej praktyki; w 2011r. szkoła po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: Magia czytania. Siła odkrywania samego siebie poprzez czytanie. W 2011r. został również zatwierdzony do realizacji projekt Administrowanie sieciami komputerowymi – jak to robią w Niemczech a w 2012r. Profesjonalizm to niełatwa sztuka. Uczmy się go od tych, którzy opanowali ją perfekcyjnie.

Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu od 2007r. kończy w każdym roku około 130-160 absolwentów. Jest to największa szkoła powiecie lublinieckim. Uczęszcza do niej ok. 600 uczniów. W jej skład wchodzi liceum i technikum kształcącego w zawodach: technik mechanik, informatyk, handlowiec, technik budownictwa, hotelarstwa i architektury krajobrazu. Szkoła zatrudnia około 60 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych z tytułem mgr, inż. oraz dr.