OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W ZSOT


W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych  przystąpił do wdrażania oceniania kształtującego (OK). Polega ono na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwalają rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel mógł modyfikować dalsze nauczanie i aby uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Strategie oceniania kształtującego:

W pierwszym roku wprowadzania oceniania kształtującego ideę OK stosowało ośmiu nauczycieli w klasie I liceum ogólnokształcącego. W następnym roku szkolnym ZSOT przystąpił do programu OK-SUS (ocenianie kształtujące szkół uczących się) prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej - kolejnych czterech liderów kontynuowało zmianę w naszej szkole, przewodząc grupie kilkunastu nauczycieli ZSOT. W ten sposób nową formą nauczania objętych zostało kilka kolejnych klas.

Od roku szkolnego 2013/2014 OK zaczęli stosować wszyscy nauczyciele ZSOT, a ocena kształtująca została wprowadzona do Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania będących załącznikiem  Statutu ZSOT Lubliniec.
Od kilku lat asystentką szkoły w programie Szkół Uczących Się jest Małgorzata Ostrowska, która wspiera nauczycieli i liderów programu w rozwijaniu umiejętności uczenia (się).

Rok 2013/2014 to kontynuacja programu CRS1 – uczyliśmy się od siebie nawzajem przeprowadzając OK Obserwacje. Wyzwaniem było otwarcie drzwi przed innymi nauczycielami, zaprezentowanie własnego warsztatu, ale też uczenie się od siebie nawzajem i zachęcanie do dialogu o uczeniu.

Rok 2014/2015 oraz 2015/2016 CRS2 (Całościowy Rozwój Szkoły, poziom zaawansowany) – zwany wówczas RUN (Rozwijanie Uczenia się i Nauczania) IV Edycja – poziom zaawansowany. Utworzono Grupy Pomocnych Przyjaciół. Pod okiem wybranych liderów nauczyciele wzajemnie uczyli się oraz dzielili dobrymi praktykami oceniania kształtującego. Opracowywali ciekawe lekcje, dyskutowali nad istotą OK, systematycznie wdrażali kolejne strategie na swoich lekcjach.

Rok 2016/2017- braliśmy udział w szkoleniach z zakresu „Spacer edukacyjny” oraz „Zasady coachingu nauczycielskiego”. Zorganizowano pierwszy spacer edukacyjny w szkole. To doświadczenie uświadomiło nam, jak dużo osiągnęli nasi uczniowie dzięki OK, otworzyło nas na dialog o potrzebie wymiany doświadczeń, nie tylko na poziomie nauczyciel – nauczyciel, ale także nauczyciel – uczeń i uczeń – uczeń.

W roku 2017 nastąpiło zakończenie dwuletniego programu RUN, wzięliśmy udział w konferencji podsumowującej, dokonaliśmy ewaluacji naszych działań i zauważyliśmy potrzebę kontynuowania programu SUS. Otrzymaliśmy tytuł Szkoły Uczącej Się.

Rok 2017/2018 – pracowaliśmy nad istotą zadań edukacyjnych i pytań kluczowych. Zastanawialiśmy się, jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył. Pod okiem liderów grupy nauczycieli tworzyły i dzieliły się ze sobą pomysłami na ciekawe zadania edukacyjne. Doskonaliliśmy zadawanie pytań kluczowych.

Rok 2018/2019 – zaczęliśmy pracować nad rozwijaniem kompetencji kluczowych i sposobem ich monitorowania. Lekcje kilku nauczycieli ZSOT zostały nagrane dla celów szkoleniowych i pokazowych dla CEO - jako jedna z niewielu szkół średnich pracujących metodą OK mogliśmy służyć przykładem i inspirować innych.

Rok 2019/2020 – doskonaliliśmy nasze zadanie edukacyjne. Szczególną uwagę zwróciliśmy na rozwijanie kompetencji kluczowych. Liderki przeprowadziły warsztaty dla nauczycieli naszej szkoły na temat współpracy i wagi kompetencji kluczowych w procesie nauczania.

Rok 2020/2021 – to rok rozwijania w szkole kompetencji proinnowacyjnych. Skupiliśmy się nad pracą z pięcioma wiązkami: współpraca, samodzielność myślenia, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów. Nauczyciele połączeni w grupy pracowali nad wybranymi przez siebie wiązkami, pod kierownictwem liderów, którzy uczestniczyli w warsztatach Klubu SUS i dzielili się zdobytą wiedzą organizując spotkania grup, OK - obserwacje oraz spacery edukacyjne.

Rok 2021/2022 – przystąpiliśmy do Laboratorium Szkół Uczących Się (Lab SUS ). Liderki Lab SUS zorganizowały warsztaty dla nauczycieli i połączyły nauczycieli w grupy przedmiotowe. Zadaniem grup jest rozwijanie wybranych obszarów ważnych dla uczniów ZSOT: myślenie krytyczne i samodzielność myślenia. W ramach pracy w Lab SUS Szkoła będzie dzielić się dobrymi praktykami z innymi szkołami zrzeszonymi w SUS, prowadzić i uczestniczyć w warsztatach i spacerach edukacyjnych.

W trakcie naszej wieloletniej przygody w Klubie Szkół Uczących Się uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, warsztatach i panelach. Nauczyciele stale rozwijają się i aktywnie uczestniczą w programach CEO. Przez kolejne lata kadra nauczycielska brała udział w rocznych kursach Nauczycielskiej Akademii Internetowej, były to:

Rok 2022/2023 – rozwijaliśmy kompetencję samodzielności myślenia i myślenia krytycznego poprzez stosowanie rutyn i narzędzi wypracowanych wspólnie z CEO. Uczestniczyliśmy w warsztatach z asystentką, warsztatach prowadzonych przez liderki oraz w konferencji Liderów Szkół Laboratoryjnych. Dzieliliśmy się dobrymi praktykami, zachęcaliśmy uczniów do zadawania pytań i tworzenia zadań ma lekcjach.


Klub SUS

Koncepcja Klubu SUS - Program Szkoła Ucząca Się jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem Klubu SUS jest zwiększenie samodzielności szkół w poprawie uczenia się i nauczania poprzez wspólną pracę szkoły nad zdefiniowaniem wyzwania i jego realizacją z wykorzystaniem strategii oceniania kształtującego, współpracy nauczycieli, współpracy pomiędzy dyrektorami i szkołami zrzeszonymi w Klubie SUS. (źródło: materiały CEO)


LABORATORIUM SUS

Laboratorium SUS - wybrane szkoły, zaawansowane w doskonaleniu uczenia się i nauczania, mogą przystąpić do dwuletniej pracy w Laboratorium SUS nad poszukiwaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań. Szkoła wybiera jeden obszar tematyczny spośród priorytetowych dla CEO ze względu na wartościowe uczenie się uczniów. W latach 2021-2023 są to:

Celem Laboratorium SUS jest: