MISJA SZKOŁY


SZANUJĄC TRADYCJĘ I PODSTAWOWY SYSTEM WARTOŚCI, DBAJĄC O BEZPIECZEŃSTWO, KSZTAŁCIMY NA PRZYSZŁOŚĆ WEDŁUG NAJLEPSZYCH PROGRAMÓW I WZORÓW. DAJEMY UCZNIOM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE POMOGĄ IM W OSIĄGNIĘCIU SUKCESÓW, ZROZUMIENIU SIEBIE I OTACZAJĄCEGO ŚWIATA. POKAZUJEMY, JAK PRACOWAĆ NAD SOBĄ, BY BOGACIĆ SWE WNĘTRZE I STAĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM KREATYWNYM.

WIZJA SZKOŁY

  Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych  zapewnia wszechstronne wykształcenie młodzieży uczącej się w niej. Umożliwiając wykorzystanie jej wewnętrznego potencjału, przygotowuje zarówno do podjęcia pracy zawodowej, jak i pozwala na dalsze rozwijanie ich umiejętności i wiedzy w toku studiów wyższych. Szkoła ma jasno określone cele i zadania. 

Nasza szkoła wyposaża młodzież w:

   ZSOT uczy budowania wzajemnych stosunków na zasadzie zrozumienia, partnerstwa i szacunku. Kształtuje właściwe zachowania, postawę tolerancji i otwartości na zmieniające się dynamicznie otoczenie. Szkoła stwarza możliwość udziału w życiu kulturalnym, rozwijania zainteresowań. Tworzy ona klimat sprzyjający pozyskiwaniu wiedzy i wewnętrznemu rozwojowi swoich wychowanków, dając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. 

   ZSOT wyróżnia się wśród innych szkół stosunkiem, jaki ludzie w niej pracujący przykładają do realizacji każdego podejmowanego działania i każdej decyzji dotyczącej przyszłości. Pracownicy szkoły są indywidualnościami, potrafią pracować i tworzyć zespół  oraz przekazywać swe umiejętności i zdolności uczniom.

Traktując uczniów i nauczycieli jako najważniejsze wartości szkoły priorytetami w naszych działaniach są: