KODEKS ETYKI NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU


I. W zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu nauczyciele postępują zgodnie z:

Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)- preambuła, art.4 oraz Ustawą Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) art.6, art.9, art.12.2, art.26, art.75. W art. 9 ust. 1 pkt 2 KN określa się, iż stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która przestrzega podstawowe zasady moralne. Do wartości etycznych odwołuje się art.6 pkt 1-5 KN
 i wyczerpuje on całkowicie zagadnienia związane z powinnościami wynikającymi z wykonywaniem tego zawodu. O postępowaniu w sytuacji "uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6." mówi rozdział 10 (art. 75-85) KN.

II. Spośród zasad etycznych, zapisanych w wyżej wymienionych dokumentach na szczególną uwagę zasługują następujące:

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciele rzetelnie realizują zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
  w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 3. Pedagodzy wspierają każdego ucznia w jego rozwoju, jednocześnie dążąc do pełni własnego rozwoju osobowego.
 4. Nauczyciele kształcą i wychowują młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, 
  w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 5. Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania ucznia i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 6. Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających systematyczną współpracę relacji z rodzicami ucznia, respektuje ich prawa rodzicielskie oraz ich prawo do informacji i konsultacji.
 7. W relacjach ze współpracownikami nauczyciel kieruje się zasadą, że ocenianie 
  i konstruktywna krytyka pracy i postępowania każdego nauczyciela jest ważnym narzędziem podwyższenia profesjonalnego poziomu całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany powstrzymywać się od deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używania własnych ocen do rozgrywek osobistych.
 8. Nauczyciel ma obowiązek reagować na fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej 
  ze strony innych nauczycieli. W takich sytuacjach powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą lub odwoływanie się do pomocy innych nauczycieli.

III. Kodeks etyki nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCO - TECHNICZNYCH W LUBLIŃCU

Kodeks Etyki pracowników administracji i obsługi zawiera podstawowe wartości jakimi powinni kierować się pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu. Wartości te wyrażają poszanowanie dla sprawiedliwości, solidarności, równości i wolności.

§1

  Pracownicy winni postrzegać swą pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania na rzecz dobra wspólnego - państwa, prawa i społeczności.

§2

Pracownicy winni wykonywać swą pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, stosując zasady i procedury zapisane w szczególności w kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych przepisach prawa powszechnego i miejscowego, a także 
w wewnętrznych instrukcjach i zarządzeniach ustanowionych przez dyrektora szkoły.

 

§3

 1. Pracownicy winni kierować się zasadami uczciwości, honoru, szacunku i równego traktowania innych osób.
 2. Pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy ustawowo chronionej, na zasadach określonych we właściwych przepisach.
 3. Pracownicy powinni pogłębiać swoją wiedzę oraz doskonalić umiejętności zawodowe, poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.
 4. Pracownicy nie mogą w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi wykorzystywać stanowiska służbowego do załatwiania własnych interesów, prywatnych interesów osób trzecich oraz nie może czerpać żadnych korzyści materialnych w związku z zajmowanym stanowiskiem.
 5. Pracownicy nie mogą wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami i mogły wywoływać podejrzenia o stronniczość, jakąkolwiek interesowność lub korupcję.

 

§4

 1. Pracownicy zachowują się godnie zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, dbają o dobry wizerunek szkoły.
 2. Pracownicy powinni być ubrani stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków.

 

§5

W kontaktach służbowych pracownicy powinni:

 1. Być uprzejmi, lojalni i koleżeńscy. Relacje ze współpracownikami powinny cechować się taktem, życzliwością i szacunkiem.
 2. Współpracować ze sobą przy wykonywaniu obowiązków służbowych, służyć sobie pomocą oraz dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą.
 3. Przedstawić bezpośrednio współpracownikowi wszelkie uwagi dotyczące dostrzeżonych 
  u niego zaniedbań lub błędów w pracy. W sytuacji rażącego zaniedbania obowiązków lub zasad etyki pracownik zobowiązany jest do poinformowania o tym dyrektora szkoły.
 4. Podejmować działania w obronie innego pracownika posądzonego o naruszenie obowiązków służbowych lub zasad etycznych, jeśli przekonany jest o niesłusznym zarzucie wobec niego.
 5. Unikać sytuacji konfliktowych, w szczególności wynikających z podziałów obowiązków. Pracownicy powinni unikać rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesu i działań wymierzonych w powagę i autorytet bezpośredniego przełożonego. Powinni wykonywać jego polecenia ze szczególną starannością, dobrą wolą 
  i najlepszą wiedzą, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

 

§6

W kontaktach z uczniami, rodzicami uczniów oraz innymi petentami, pracownicy powinni:

 1. Być uprzejmi, pomocni oraz odnosić się z szacunkiem.
 2. Wszelkie sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi instrukcjami i zarządzeniami.
   

§7

Pracownicy zobowiązani są przestrzegać Kodeksu Etyki i ponoszą odpowiedzialność za naruszenie jego zasad.

 

§8

Kodeks Etyki pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu wchodzi

w życie z dniem podpisania.