REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

1. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów kształcących się w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu ma formę praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych i jest realizowana zgodnie z programami oraz planami nauczania dla danego zawodu.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawców lub w szkole.

3. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

4. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

5. Podstawą odbywania praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych u pracodawcy jest umowa między szkołą a podmiotem przyjmującym uczniów, którą przygotowuje kierownik szkolenia praktycznego.

6. Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne wyznacza zakładowych opiekunów, którzy zapoznają uczniów z organizacją i regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii zimowych i letnich. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w czasie ferii zimowych lub letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas zajęć dydaktycznych dla uczniów odbywających praktyki.

8. Organizacja i kontrola praktycznej nauki zawodu należy do zadań kierownika szkolenia praktycznego. W terminie do 15 września przygotowuje on harmonogramy praktycznej nauki zawodu, które przedstawia dyrektorowi i zapoznaje z nim uczniów oraz nauczycieli.

9. Obowiązkiem kierownika szkolenia praktycznego jest zapoznanie na początku każdego roku szkolnego uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktycznej nauki zawodu.

10. Uczniowie kierowani na praktyki zawodowe muszą posiadać dzienniczek praktyk.

11. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia kompletności i merytoryczności wpisów.

12. Praktykanci pozostają na praktycznej nauce zawodu nie dłużej niż:

a) 6 godzin dziennie - poniżej 16 roku życia,

b) 8 godzin dziennie - po ukończeniu 16 roku życia.

13. W miejscu praktycznej nauki zawodu obowiązuje przestrzeganie powszechnie obowiązujących norm dotyczących zachowania i wykonywania pracy.

14. W czasie odbywania praktycznej nauki zawodu kierownik szkolenia praktycznego przeprowadza kontrole pod względem:

- dyscypliny pracy uczniów,

- zgodności prowadzenia zajęć z programem,

- prowadzenia dokumentacji ( dokumentacji prowadzonej przez ucznia oraz dokumentacji prowadzonej przez instruktorów szkolenia praktycznego i opiekunów praktyk),

- przestrzegania przepisów bhp, prawa pracy.

15. Kierownik szkolenia praktycznego jest zobowiązany sporządzać notatki z kontroli, omawiać zalecenia i spostrzeżenia z kierownictwem zakładu szkolącego oraz kontrolować realizację zaleceń pokontrolnych.