WYKAZ TURNIEJÓW I OLIMPIAD

 Szkoła osiąga wysokie wyniki egzaminu zawodowego - możesz przyczynić się jeszcze do ich podwyższenia biorąc udział w turniejach lub olimpiadach, których wykaz poniżej. Zajęcie miejsca laureata lub finalisty daje 100% wynik z etapu pisemnego egzaminu!

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Na podstawie § 112 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości wykaz turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r. na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Nazwa

olimpiady / turnieju

zawodowego

Organizator

Zwolnienie z etapu pisemnego
lub z części pisemnej egzaminu zawodowego
w 2015 r.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uniwersytet

Przyrodniczy

w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik organizacji usług gastronomicznych*

- kucharz*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- kelner

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik telekomunikacji

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik budownictwa wodnego

- technik mechatronik

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanik okrętowy

- technik mechanik lotniczy

- technik elektroniki i informatyki medycznej

- technik teleinformatyk

- technik ekonomista

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik organizacji reklamy

Olimpiada

Wydawnictwa

- technik pojazdów samochodowych

Techniki

Komunikacji

- mechanik pojazdów samochodowych

Samochodowej

i Łączności

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik geolog

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

Olimpiada

Innowacji

Technicznych

i Wynalazczości**

Polski Związek

Stowarzyszeń

Wynalazców

i Racjonalizatorów

- technik technologii żywności

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik handlowiec

- technik spedytor

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik włókiennik

- technik technologii drewna

- technik ochrony środowiska

- technik architektury krajobrazu

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

- technik pojazdów samochodowych

Olimpiada Wiedzy

i Umiejętności

Rolniczych

Uniwersytet

Przyrodniczo-

Humanistyczny

w Siedlcach

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik ochrony środowiska

- technik ogrodnik

- technik leśnik

- technik technologii żywności,

- technik żywienia gospodarstwa domowego*

- technik organizacji usług gastronomicznych*

- kucharz*

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- dietetyk

- technik weterynarii

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik hodowca koni

- technik inżynierii środowiska i melioracji

- technik architektury krajobrazu

Olimpiada

Wiedzy

i Umiejętności

Budowlanych

Politechnika Warszawska

- technik budownictwa

- technik dróg i mostów kolejowych

- technik urządzeń sanitarnych

- technik drogownictwa

- technik budownictwa wodnego

- technik renowacji elementów architektury

Olimpiada Wiedzy

Elektrycznej

i Elektronicznej

„Euroełektra"

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

- technik elektryk

- technik elektronik

- technik telekomunikacji

- technik teleinformatyk

Olimpiada Wiedzy

Geodezyjnej i Kartograficznej

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

- technik geodeta

Turniej Wiedzy i Umiejętności

Handlowo-Menedżerskich

Stowarzyszenie

Dyrektorów

i Nauczycieli

Twórczych

i Aktywnych Szkół

Zawodowych

w Bydgoszczy

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

- technik administracji

- technik księgarstwa

Olimpiada Wiedzy

o Mleku

i Mleczarstwie

Krajowy Związek

Spółdzielni

Mleczarskich

Związek Rewizyjny

w Warszawie

- technik technologii żywności

- technik przetwórstwa mleczarskiego

Turniej Budowlany „Złota Kielnia"

Ogólnopolskie

Stowarzyszenie

Edukacji Budowlanej

i Kultury Fizycznej

w Grudziądzu

- murarz-tynkarz

- stolarz

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

OgólnopolskiTurniej na

Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

Dolnośląska IzbaRzemieślnicza we Wrocławiu

- cukiernik

Ogólnopolski

Turniej na

Najlepszego

Ucznia w

Zawodzie Piekarz

- piekarz

Ogólnopolski

Turniej

Cukierniczy im.

Wojciecha Kandulskiego

Wielkopolska Izba

Rzemieślnicza

w Poznaniu

- cukiernik

Ogólnopolski

Turniej Piekarski

im. Anny Butki

- piekarz

Ogólnopolski Turniej

Przetwórstwa

Mięsa im. Iwony

Mossakowskiej

- wędliniarz

Ogólnopolska

Olimpiada Wiedzy

Elektrycznej

i Elektronicznej

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

- technik elektryk

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

- technik elektronik

- technik mechatronik

- technik teleinformatyk

- technik telekomunikacji

- technik informatyk

- technik elektroniki i informatyki medycznej

- technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

Olimpiada Wiedzy

Górniczej „0 Złotą Lampkę"

Politechnika Śląska

- technik górnictwa podziemnego

Ogólnopolska

Olimpiada

Logistyczna

Wyższa SzkołaLogistyki

- technik logistyk

- technik spedytor

Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Wyższa Szkoła

Gospodarki w Bydgoszczy

- technik hotelarstwa

Ogólnopolska

Olimpiada Wiedzy

o Żywności

Uniwersytet

Przyrodniczy

w Poznaniu

- technik żywienia i gospodarstwa domowego*

- technik technologii żywności

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Stowarzyszenie ePrzedsiębiorczość

- technik administracji

- technik ekonomista

- technik handlowiec

- technik rachunkowości

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności

z Zakresu

Projektowania

i Wytwarzania

Odzieży

Politechnika Łódzka

- technik technologii odzieży

Olimpiada Wiedzy o Turystyce

Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu

- technik obsługi turystycznej

* zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.), w których kształcenie jest realizowane do zakończenia cyklu kształcenia.

** Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2013-2016, otrzymują uprawnienia, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Laureaci lub finaliści Olimpiady Innowacji Technicznych lub Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Organizatora w latach szkolnych 2010-2013, zachowują nabyte uprawnienia w kolejnych latach, dotyczące zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Olimpiady zwalniające z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe/części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

 

Olimpiada Innowacji Technicznych

i Wynalazczości

organizowana w latach 2013-2016

przez

Polski Związek Stowarzyszeń

Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Innowacji

Technicznych organizowana

w latach 2010-2013

przez

Polski Związek Stowarzyszeń

Wynalazców i Racjonalizatorów

Olimpiada Wiedzy

o Wynalazczości organizowana

w latach 2010-2013

przez

Polski Związek Stowarzyszeń

Wynalazców i Racjonalizatorów

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik dróg i mostów
kolejowych

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik budownictwa

- technik budownictwa
okrętowego

- technik dróg i mostów
kolejowych

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik budownictwa

- technik budownictwa okrętowego

- technik ekonomista

- technik elektronik

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik informatyk

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik teleinformatyk

- technik geodeta

- technik leśnik

- technik geodeta

- technik geolog

- technik telekomunikacji

- technik geolog

- technik leśnik

- technik technologii żywności

- technik leśnik

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik żywienia i gospodarstwa

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik technologii chemicznej

domowego****

- technik technologii chemicznej

- technik telekomunikacji

- technik żywienia i usług

- technik telekomunikacji

- technik transportu kolejowego

gastronomicznych* * *

- technik transportu kolejowego

- technik włókiennik

- technik handlowiec

- technik technologii żywności

- technik technologii drewna

- technik spedytor

- technik żywienia i gospodarstwa

- technik ochrony środowiska

- technik elektroenergetyk transportu

domowego****

- technik architektury krajobrazu

szynowego

- technik żywienia i usług

- technik mechatronik

- technik technologii drewna

gastronomicznych* * *

- technik analityk

- technik ochrony środowiska

- technik handlowiec

- technik drogownictwa

- technik architektury krajobrazu

- technik spedytor

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechatronik

- technik elektroenergetyk

- technik mechanik okrętowy

- technik drogownictwa

transportu szynowego

- technik usług fryzjerskich

- technik urządzeń sanitarnych

- technik włókiennik

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik mechanik okrętowy

- technik technologii drewna

- technik logistyk

- technik usług fryzjerskich

- technik ochrony środowiska

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik architektury krajobrazu

- technik logistyk

- technik mechatronik

- technik analityk

- technik drogownictwa

- technik urządzeń sanitarnych

- technik mechanik okrętowy

- technik usług fryzjerskich

- technik górnictwa odkrywkowego

- technik logistyk

- technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej

- technik pojazdów

samochodowych

*** zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7),

w których kształcenie rozpoczęło się od 1 września 2012 r.,

**** zawody z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz.

860, z późn. zm.),

zawody nieoznaczone gwiazdkami - ujęte w obu wyżej wymienionych klasyfikacjach zawodów szkolnictwa

zawodowego.

dr Marcin Smolik

o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej