Zasady usprawiedliwiania nieobecności

1. Nieobecności usprawiedliwia się w ciągu 2 tygodni liczonych od dnia ustania nieobecności.

a) usprawiedliwienia dokonuje wychowawca (lub w razie jego nieobecności z-ca dyrektora) na podstawie złożonego oświadczenia, które podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole (statutem szkoły), w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

2. Formy dopuszczalnych oświadczeń usprawiedliwiających nieobecność stanowią:

a) zapis dokonany przez rodzica/opiekuna w zeszycie korespondencji opatrzonym podpisem wychowawcy i wzorami podpisów rodziców, przy czym rodzice, usprawiedliwiając absencję ucznia, są zobowiązani podać datę oraz przyczyny usprawiedliwianej nieobecności,

b) usprawiedliwienie poprzez dziennik elektroniczny, przy czym rodzice, usprawiedliwiając absencję ucznia, są zobowiązani podać przyczyny usprawiedliwianej nieobecności,

c) zaświadczenie lekarskie,

d) zaświadczenie z instytucji państwowych,

e) informacja telefoniczna lub uzyskana przez kontakt osobisty rodzica/opiekuna, skierowana bezpośrednio do wychowawcy/dyrektora,

f) informacja pisemna od pielęgniarki szkolnej,

g) informacja od nauczyciela lub dyrektora szkoły w przypadku udziału w różnego rodzaju imprezach.

3. Forma zaświadczenia lekarskiego jest preferowana przy dłuższych zwolnieniach.

4. Uczeń w momencie osiągnięcia 18 lat może samodzielnie usprawiedliwić swoją nieobecność, szczególnie w przypadkach omówionych w podpunktach c) i d) punktu 2 niniejszego regulaminu. Zasadą przy przyjmowaniu usprawiedliwień uczniów pełnoletnich powinno być poświadczenie ich oświadczeń przez wiarygodne osoby/instytucje, by wdrożyć ucznia do sumiennego wywiązywania się z obowiązków i eliminować przypadki uchylania się ucznia od ich wykonywania z błahych powodów. Ostateczną decyzję przy przyjmowaniu w/w usprawiedliwień podejmuje wychowawca zgodnie z punktem 1a. (wytyczne te szczegółowo rozwija odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki z dnia 9.02.2006 r. na interpelację nr 518 w sprawie praw i obowiązków uczniów pełnoletnich).

5. Nie usprawiedliwia się pojedynczych godzin nieobecności w trakcie dnia szkolnego z wyjątkiem wcześniejszych zwolnień.