Zasady usprawiedliwiania nieobecności

1. Nieobecności usprawiedliwia się w ciągu 2 tygodni liczonych od dnia ustania nieobecności.

a) usprawiedliwienia dokonuje wychowawca (lub w razie jego nieobecności z-ca dyrektora) na podstawie złożonego oświadczenia, które podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole (statutem szkoły), w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

2. Formy dopuszczalnych oświadczeń usprawiedliwiających nieobecność stanowią:

a) zapis dokonany przez rodzica/opiekuna w zeszycie korespondencji opatrzonym podpisem wychowawcy i wzorami podpisów rodziców, przy czym rodzice, usprawiedliwiając absencję ucznia, są zobowiązani podać datę oraz przyczyny usprawiedliwianej nieobecności,

b) zaświadczenie lekarskie,

c) zaświadczenie z instytucji państwowych,

d) informacja telefoniczna lub uzyskana przez kontakt osobisty rodzica/opiekuna, skierowana bezpośrednio do wychowawcy/dyrektora,

e) informacja pisemna od pielęgniarki szkolnej,

f) informacja od nauczyciela lub dyrektora szkoły w przypadku udziału w różnego rodzaju imprezach.

3. Forma zaświadczenia lekarskiego jest preferowana przy dłuższych zwolnieniach.

4. Uczeń w momencie osiągnięcia 18 lat może samodzielnie usprawiedliwić swoją nieobecność, szczególnie w przypadkach omówionych w podpunktach b) i c) punktu 2 niniejszego regulaminu. Zasadą przy przyjmowaniu usprawiedliwień uczniów pełnoletnich powinno być poświadczenie ich oświadczeń przez wiarygodne osoby/instytucje, by wdrożyć ucznia do sumiennego wywiązywania się z obowiązków i eliminować przypadki uchylania się ucznia od ich wykonywania z błahych powodów. Ostateczną decyzję przy przyjmowaniu w/w usprawiedliwień podejmuje wychowawca zgodnie z punktem 1a. (wytyczne te szczegółowo rozwija odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki z dnia 9.02.2006 r. na interpelację nr 518 w sprawie praw i obowiązków uczniów pełnoletnich).

5. Nie usprawiedliwia się pojedynczych godzin nieobecności w trakcie dnia szkolnego z wyjątkiem wcześniejszych zwolnień.