Aktualności

Filtruj według

kategorii


LIS


26

article_photo

Olimpiada Olimpus z matematyki

Serdecznie  zapraszamy klasy liceum ogólokształcącego oraz klasy  technikum do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej „OLIMPUS”- sesja zimowa. Olimpiada zostanie przeprowadzona  12.01.2022, a nie 11.01.2022 (to termin egzaminów zawodowych). Uczestnictwo szkoły należy zgłosić do 14.12. 2021 r. Regulamin olimpiady oraz zakres materiału znajdziecie na stronie: www.olimpus.edu.pl/matematyka.

Wszystkich chętnych prosimy o zapisy przez dziennik elektroniczny u  nauczycieli matematyki.

Czytaj więcej pin_icon

PAŹ


27

article_photo

NASZA SZKOŁA Z LOTU PTAKA

Na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu można zobaczyć m.in. zdjęcia ukazujące pięknie zmodernizowany budynek naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych. Miłego oglądania cool --> GALERIA

Czytaj więcej pin_icon

PAŹ


25

article_photo

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE ZSOT PROCEDURACH COVID-19

 

Procedury dotyczące funkcjonowania

Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu

w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, nr 6, poz. 69 ze zm.),

 

Wytyczne przeciwepidemiczne MEiN, MZ i GIS dołączamy do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r..

 

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

I Zasady ogólne:  

 

Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów.

1.      Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

2.      Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m. (tam, gdzie jest to możliwe)

3.      Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

4.      Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

5.      Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

II Organizacja zajęć:

1.      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.      Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

3.      Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

4.      Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz stosowaniu na korytarzach maseczek zasłaniających usta i nos.

5.      Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

6.      Aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły rekomenduje się uczniom spędzanie przerw w salach lekcyjnych lub w obejściu szkoły oraz korzystanie z toalet podczas lekcji.

7.      W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, tam, gdzie jest to możliwe, rekomenduje się:

       zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

       przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.

8.      Po ukończonych lekcjach ławki, podłogi, włączniki oraz sprzęt wykorzystywany do zajęć w salach są myte detergentem i dezynfekowane. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, sprzęt do praktycznej nauki zawodu itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

9.      Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych

10.  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11.  Zaleca się korzystanie przez uczniów z lekcji na boisku szkolnym oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły w taki sposób, ażeby zminimalizować kontakt uczniów z innymi klasami.

12.  Aby uniknąć tłoku i kontaktu uczniów z różnych klas w szatni, po ostatniej lekcji danej klasy nauczyciel wypuszcza uczniów z sali grupami.

13.  W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

14.  Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej na przerwach oraz – za zgodą nauczyciela – na wybranych lekcjach. Nauczyciel biblioteki dba o zachowanie dystansu 1,5 m pomiędzy uczniami. Każda oddawana książka pozostaje w wyznaczonym miejscu na okres 2 dni kwarantanny.

 

III Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1.      Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2.      Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.

3.      Nauczyciele przypominają uczniom o konieczności mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4.      Uczniowie i pracownicy, którzy na terenie szkoły używają masek lub rękawic jednorazowych, mogą wyrzucić zużyty sprzęt do pojemników umieszczonych przy wyjściu ze szkoły.

5.      Uczniowie i pracownicy, którzy wchodząc na teren szkoły zapomnieli o przyniesieniu masek, mogą otrzymać nową maskę jednorazową przy wejściu do szkoły i są zobowiązani do pokrycia kosztu jej zakupu.

 

IV Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia

1.      Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zgłasza ten fakt higienistce szkolnej lub wicedyrektorowi. Należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

2.      Termometr bezdotykowy znajduje się przy wejściu do budynku szkoły, w sekretariacie oraz w gabinecie higieny szkolnej. Temperatura jest mierzona uczniom, u których obserwuje się objawy infekcji dróg oddechowych. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia następujące objawy: temperatura co najmniej 38 stopni, kaszel, duszności, zgłasza ten fakt higienistce szkolnej oraz powiadamia dyrektora lub wicedyrektora.

3.      Dyrektor lub wyznaczony pracownik powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o podejrzeniu zachorowania dziecka na COVID-19.

V Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 

1.      Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.      W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosowane są rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych).

3.      Dyrektor wyznacza i poleca przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować pracownika w przypadku rozpoznania objawów chorobowych.

4.      Dyrektor informuje wszystkich pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Obowiązkiem pracownika jest niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły o niestawieniu się do pracy w związku z objawami zakażenia.

5.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor lub wyznaczona osoba niezwłocznie odsuwa go od pracy, powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublińcu i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6.      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7.      Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8.      Dyrektor lub wyznaczona osoba tworzy listę pracowników, którzy przebywali w tym samym czasie w tych samych pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

9.       W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Lublińcu w celu konsultacji lub uzyskania porady. Zaleca się wszystkim pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

VI Postanowienia końcowe

 

1.      Podczas organizacji pracy szkoły uwzględniane są na bieżąco wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra  Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

2.      Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników i rodziców korzystających z usług placówki jest dyrektor szkoły.

3.      Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przeszkolenie przez dyrektora oraz wywieszenie procedury na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i opublikowanie ich na panelu nauczyciela.

4.      Rodzice i uczniowie ZSOT zostają zapoznani z procedurą poprzez stronę internetową oraz w wersji papierowej – na korytarzu, przy wejściu na teren szkoły.

5.      Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi oraz zobowiązani przestrzeganie zasad BHP zgodnie z niniejszą procedurą.

6.      Rodzice przebywający na terenie placówki odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad higieny opisanych w niniejszej procedurze.

7.      Numery telefonów do: stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego, kuratorium oświaty umieszczone są na tablicach ogłoszeń w dostępnym miejscu /na korytarzu/w sekretariacie/gabinecie dyrektora/pokoju nauczycielskim.

 

 

 

Czytaj więcej pin_icon

WRZ


03

article_photo

WEJŚCIA DO SZKOŁY

 

Klasy rozpoczynające lekcje wchodzą wejściami:

od frontu szkoły do sal: 5, 16, 17, 34, 35, 36, 39, 40, 44;

z tyłu szkoły do sal: 37, 46,47, 48, 49, 50 oraz  małej sali gimnastycznej i sali gimnastycznej;

od strony parkingu do sal: 8, 8a, 9, 30, 31, 42,43, 51, 52, 53.

Czytaj więcej pin_icon

KWI


26

article_photo

ZŁOTO I BRĄZ DLA ZSOT - TEGOROCZNY RANKING PERSPEKTYW

 

            Od kilku dni dostępne są już tegoroczne wyniki rankingu Perspektyw dla szkół średnich. Mimo zamknięcia szkół i obostrzeń sanitarnych ranking ma się nieźle, bo przecież zainteresowanie dobrymi szkołami wcale nie maleje, a w zasadzie jest wręcz odwrotnie! Także nasza szkoła w czasach pandemii stanęła na wysokości zadania, jakie stawia przed nami edukacja zdalna, a w rankingu Perspektyw stanęła wręcz na podium.

 

 

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych zdobyło 573 miejsce w kraju i 58 na Śląsku wraz z Brązową tarczą. Wejście liceum do rankingu jest już niemałym sukcesem, uplasowanie się zaś mniej więcej połowie listy rankingowej i utrzymywanie się w tej pozycji z niewielkimi wahnięciami przez kilka lat z rzędu uznać należy za spore osiągnięcie. Tym bardziej w naszym przypadku, gdy statystyce poddaje się zaledwie jedną klasę w roczniku!

 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych zdobyło 66 miejsce w kraju i 9 na Śląsku wraz ze Złotą tarczą. Znów rewelacyjny wynik!

Dziękujemy młodzieży i nauczycielom za wytężoną pracę oraz gratulujemy sukcesu!

 

Czytaj więcej pin_icon

LIS


29

article_photo

Współpraca ZSOT z Politechniką Opolską

W ramach współpracy Politechniki Opolskiej z naszą szkołą w dniu 29.11. br. uczniowie klasy IV TBM – grupa mechaniczna uczestniczyła w ciekawych i nowatorskich zajęciach przeprowadzonych przez przedstawiciela opolskiej uczelni. Tematem zajęć było „ Zastosowanie technik komputerowych w mechanice płynów”.

Jolanta Romańska

Czytaj więcej pin_icon

LIS


28

article_photo

Miesiąc z projektem “Pamięć 81” w naszej szkole

 

Od września bieżącego roku trwają w naszym regionie przygotowania do godnego upamiętnienia 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Chcielibyśmy włączyć się w cykl obchodów związanych z tą rocznicą. Szkoła bierze udział w projekcie Pamiec81 – „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

 

Nasz pomysł to „Miesiąc z projektem Pamięć81 w naszej szkole”. W zależności od sytuacji pandemicznej przeprowadzimy w realu, albo wirtualnie szereg działań w dniach od 23 listopada do 22 grudnia 2021.

 

W ramach obchodów uczniowie szkoły mają obecnie okazję obejrzenia filmu „Nie zabierajcie mamy” w ramach lekcji wychowawczych. W szkole powstanie godne miejsce pamięci upamiętniające wydarzenia konstytuujące świadomość całego pokolenia współczesnych obywateli Polski. 

 

Planowane jest także spotkanie z weteranem ruchu „Solidarności” z regionu lublinieckiego. Celem tego spotkania będzie nie tylko przypomnienie wydarzeń lat 1980 – 1981, ale także uhonorowanie wszystkich tych osób, które kosztem osobistego życia postanowiły spróbować zawalczyć o lepszą przyszłość dla całego polskiego (i nie tylko polskiego!) społeczeństwa. Konieczne jest bowiem przypominanie wszystkim, że to od Polski zaczął się proces rozpadu dyktatur komunistycznych na całym świecie. 

 

Uczniowie szkoły wzięli także udział w konkursie związanym z rocznicą. W grudniu, na wybranych lekcjach historii, nauczyciele przeprowadza warsztaty w oparciu o materiały projektowe. Nauczyciele historii wezmą udział w wykładach przygotowanych przez organizatorów projektu. 

Żywimy nadzieję, że udział w tym projekcie, da jego współtworzącym go uczniom wiele satysfakcji, a uczestnikom upamiętnianych wydarzeń odda należną sprawiedliwość i godne miejsce w pamięci kolejnych pokoleń. 

 

Poniżej zamieszczamy dwa linki do strony projektu:

oraz do filmu, który oglądacie w klasach. 

Czytaj więcej pin_icon

LIS


26

article_photo

Uczniowie technikum budowlanego powalczą o finał Ogólnopolskiej XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Tegoroczne zmagania olimpijczyków na szczeblu okręgowym odbędą się 5 marca 2022 r. Skład olimpijczyków ZSOT został wyłoniony po zaciętych zmaganiach na podstawie etapu szkolnego, w którym kolejne miejsca zajęli:
1.    Dawid Jastrzębski 3TBHg
2.    Denis Kompalla 4TBM
3.    Wiktoria Borowska 4TBM
4.    Cyprian Rybak 2TBM
Naszym olimpijczykom gratulujemy awansu do kolejnego etapu olimpiady i życzymy awansu do finału centralnego, który w tym roku odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia w Opolu. Powodzenia!!!

Czytaj więcej pin_icon

LIS


25

article_photo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „ LEKCJE Z ZUS” ORAZ OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA „ WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZANIACH SPOŁECZNYCH”

Projekt „Lekcje z ZUS” wieńczyła olimpiada on- line „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

23.11.2021 r. w reżimie sanitarnym w olimpiadzie uczestniczyli chętni uczniowie klasy 3BHg, 3TIg, 3TLp, 3HAp, 3TIp, 3LOp, 2LO oraz 4TI.

Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą oraz trudną tematyką związaną z aktualnymi informacjami dotyczącymi zadań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wysokością bieżących składek, zagadnieniami związanymi z systemem emerytalnym i założeniem własnej firmy oraz wieloma świadczeniami przewidzianymi w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.

Zarówno projekt, jak i olimpiadę  honorowym patronatem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w projekcie oraz w I etapie olimpiadysmile

Koordynator projektu i opiekun: Jolanta Romańska

Czytaj więcej pin_icon

LIS


25

article_photo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - EUROELEKTRA

5 listopada na platformie internetowej odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.

W olimpiadzie wziął udział Aleksander Kopyto- uczeń  klasy 4TI.

 

Organizatorami olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne w Warszawie.

Patronat nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Czekamy na oficjalne wyniki Olkasmile

Opiekun i organizator szkolnego etapu olimpiady: Jolanta Romańska

Czytaj więcej pin_icon

LIS


25

article_photo

Zrealizowany projekt "Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży- BAKCYL" ON -LINE

16 listopada uczniowie klasy 1TBM uczestniczyli on-line w projekcie edukacyjnym "Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży- BAKCYL". Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

Interesujące zajęcia przeprowadził  pracownik (wolontariusz) sektora bankowego z Warszawy.

Tematem zajęć było cyberbezpieczeństwo.

 

Dziękuję młodzieży za aktywny udział w webinarium

Jolanta Romańska - szkolny koordynator projektu

 

Czytaj więcej pin_icon

LIS


23

article_photo

Akcja BohaterON 2021

Zakończyliśmy oficjalnie akcję BohaterON realizowaną w naszej szkole na lekcjach etyki. Julia Sklarczyk narysowała laurkę, Zuzia Regner napisała wiersz. Oceńcie sami - dziewczyny z 1LO mają talent 😊
Wsparła je Alicja Warzecha z 3LO, która połączyła w całość wszystkie elementy.
Kartkę wysłaliśmy z życzeniami dla powstańców warszawskich od uczniów i nauczycieli ZSOT ❤

W ramach projektu BohaterON w Twojej Szkole zrealizowane zostały lekcje etyki dotyczące przebiegu powstania warszawskiego i życia ludności cywilnej w powstańczej Warszawie. Uczniowie dyskutowali także nad sensem organizowania powstania. Wiele pozytywnych emocji wywołało także budowanie pomnika Nieśmiertelności z klocków lego 😊

Akcję BohaterON prowadzimy w ZSOT od kilku lat. Stała się ona tradycją na lekcjach etyki. Pomaga w zdefiniowaniu własnej tożsamości i w odnalezieniu się w chaosie aksjologicznym. Młodzież, doceniają wysiłek i poświęcenie minionych pokoleń, staje się bardziej świadoma, jak wielkim darem jest życie, wolność, krytyczne myślenie i możliwość wyrażania własnych poglądów

K. Myrcik

Czytaj więcej pin_icon

LIS


17

article_photo

Ogólnopolska Olimpiada Statystyczna

3 listopada na platformie internetowej odbył się szkolny etap Olimpiady Statystycznej o zasięgu ogólnopolskim, obejmujący wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel.

Piotr Kulisz- uczeń  klasy 4TI – bardzo dobrze poradził sobie z trudnymi zagadnieniami z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz narzędzi analizy statystycznej i zakwalifikował się do II etapu- okręgowego.

Organizatorami olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne w Warszawie.

Patronat nad olimpiadą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Gratulacje dla Piotra!

Opiekun i organizator szkolnego etapu olimpiady: Jolanta Romańska

Czytaj więcej pin_icon