Aktualności

Filtruj według

kategorii

Informacje dla zdających egzamin zawodowy w sesji LATO 2024
Przypominam zdającym egzamin zawodowy w sesji LATO 2024: a) podejście do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe b) w dniu egzaminu należy przyjść do szkoły najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu zawodowego (jest to związane z niezbędnymi czynnościami organizacyjnymi, które należy wykonać przed rozpoczęciem egzaminu) c) egzaminy w sesji LATO 2024 odbywać się będą według następującego harmonogramu: HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO – SESJA LATO 2024 Dokładna data wraz z godziną oraz miejscem odbywania egzaminu znajduje się na liście przekazanej wychowawcom lub u kierownika szkolenia praktycznego d) do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych e) w sali egzaminacyjnej zdający może mieć ze sobą tylko przybory pomocnicze wskazane w komunikacie CKE: Część pisemnaKażdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty*.Część praktycznaKażdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej: Oznaczenie kwalifikacji Dozwolone przybory na egzaminie BUD.12 XXX BUD.14 kalkulator prosty* HGT.03 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka MEC.05 XXX OGR.03 kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka do ścierania, linijka co najmniej 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów (wymagane w zestawie kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, różowy, fioletowy, jasny niebieski, ciemny niebieski, jasny zielony, ciemny zielony, brązowy, czarny), cienkopisy kreślarskie czarne 3 grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2 SPL.01 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka SPL.04 kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka INF.02 XXX INF.03 XXX INF.07 XXX *Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
Czytaj więcej....

MAJ '24


02

Kolejny sukces ZSOT w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2024"
W roku 100-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych lubliniecka placówka po raz kolejny podwyższyła swoje notowania. Technikum nr 2 - od zawsze cieszące się bardzo wysoką renomą - znalazło się na 35 miejscu w Polsce i aż 3 miejscu na Śląsku! - Konsekwentnie pniemy się w górę - komentuje dyrektor Joanna Walczak. - Ostatnie lata przynoszą nam pasmo sukcesów. Zaczynaliśmy od 66 miejsca w 2021, potem cieszyliśmy się z 47, 39 i wreszcie 35 miejsca w Polsce. Każdy rok przynosi progresję. To nie jest przypadek. Przyjmujemy dobrze przygotowanych ósmoklasistów i pozwalamy im rozwijać skrzydła. Nasze metody pracy sprawdzają się - to już wiemy na pewno. W ZSOT pracuje się od lat metodą oceniania kształtującego. To szkoła, która jako jedna z pierwszych w kraju zrezygnowała z dzwonków, zmniejszyła do minimum ilość ocen i prac domowych, w której od zawsze zwracało się uwagę na relacje nauczyciel-uczeń. Sukces szkoły nie jest wyłącznie związany z wysokim poziomem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i sukcesami uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i zawodowych. Technikum znakomicie wypadło w rankingu maturalnym, zajmując 28 miejsce w kraju. Kacper Dłubała, ubiegłoroczny absolwent technikum informatycznego, znalazł się w gronie najlepszych polskich maturzystów spośród ponad 250 tysięcy zdających egzaminy w sesji maturalnej 2023. Do matury w 2023 r. przystąpili także uczniowie liceum po 8-klasowej szkole podstawowej, którzy zdawali egzamin dojrzałości w nowej formule. Absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego udało się utrzymać tytuł Brązowej Szkoły. - Jesteśmy niezwykle dumni. Gratulujemy absolwentom. Znakomite wyniki są, rzecz jasna, ogromnym wyzwaniem - mówi Joanna Walczak. - Mamy świadomość, że przed tegorocznymi maturzystami i nauczycielami ZSOT stoi wielkie wyzwanie.  
Czytaj więcej....

STY '24


11

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym...
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 Warunki korzystania z programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 1)   słabowidzącym, 2)   niesłyszącym, 3)   słabosłyszącym, 4)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5)   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 6)   z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 7)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6, 8)   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 9)   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116). Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana: 1)   uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych; 2)   uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych. Pomoc udzielana jest na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły.Wniosek o udzielenie pomocy powinien zawierać: 1)   imię (imiona) i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania; 2)   nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026; 3)   imię (imiona) i nazwisko osoby składającej wniosek oraz adres jej zamieszkania, a w przypadku wniosku składanego przez: a)   dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej - adres siedziby tej placówki, b)   nauczyciela lub pracownika socjalnego - adres siedziby podmiotu będącego jego miejscem pracy; 4)   datę wydania i numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
Czytaj więcej....

CZE '24


13

Dual Diploma
Rekrutujemy do amerykańskiej high school! Jeśli marzy Ci się poznanie amerykańskiej kultury, chcesz lepiej posługiwać się językiem angielskim i zdobyć międzynarodowe kompetencje - mamy coś dla Ciebie! Kilka dni temu odbyło się spotkanie dla klas pierwszych, na którym uczniowie biorący udział w programie dzielili się swoimi doświadczeniami i wyjaśnili założenia programu. ZSOT jako jedna z dwóch szkół średnich w Polsce ma możliwość zaproponowania uczniom udział w programie Dual Diploma, który pozwala na uzyskanie dyplomu ukończenia amerykańskiej szkoły średniej. Dual Diploma jest okazją do sprawdzenia swoich możliwości, zawsze można nauczyć się czegoś ciekawego, a nauczyciele są bardzo pomocni -wyjaśnia Tomek, który dołączył do programu w drugiej rekrutacji. Uzyskany dyplom może być atutem w przyszłej karierze, a jego wpływ na rozwój osobisty jest nieoceniony. Dla tych, którzy chcieliby dołączyć do programu, przesyłamy informacje - pod poniższym linkiem znajduje się prezentacja o programie. https://shorturl.at/655Zf Program może trwać 4, 3 lub 2 lata i może zakończyć się rok po zakończeniu nauki w ZSOT. Rekrutacja ogólnoświatowa kończy się 20 czerwca 2024 r., jednak proszę pamiętać, że proces rekrutacji nie jest automatyczny i trzeba zaplanować więcej czasu. Program jest płatny. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorkami, pomożemy krok po kroku z procesem rejestracyjnym.   Z pozdrowieniami, Monika Ziaja i Anna Giemza-Jurga, koordynatorki programu  
Czytaj więcej....

CZE '24


11

Ogólnopolski finał Olimpiady Budowlanej "Buduj z Pasją"
W dniach  23-25.05.2024 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli drużyna technikum budowlanego, w skład której weszli:Jakub Pełka oraz Krzysztof Kobiołka z klasy 4TBM, wzięła udział w etapie ogólnopolskim Olimpiady Budowlanej „Buduj z Pasją”, gdzie zajęli 7 miejsce w Polsce, zdobywając zarazem tytuły finalistów olimpiady! Olimpiada przeprowadzona była w dwóch częściach: teoretycznej i praktycznej, podobnie jak na zawodach regionalnych. Część teoretyczna trwała 60 minut i polegała na indywidualnym rozwiązaniu testu, natomiast część praktyczna na wykonaniu zadania praktycznego w dwuosobowym zespole. Zadanie praktyczne obejmowało wykonanie fragmentu ściany z betonu komórkowego oraz ścianki z płyt g-k na stelażu. Na łączną ilość punktów uzyskaną przez drużynę składała się średnia suma punktów uzyskanych przez członków drużyny z testu teoretycznego oraz punktów za wykonanie zadania praktycznego. Finał centralny został zorganizowany z dużym rozmachem, dzięki zaangażowaniu się wielu sponsorów w postaci polskich i międzynarodowych firm budowlanych  pula nagród była ogromna i żadna drużyna nie wyjechała ze Stalowej Woli z pustymi rękami. Olimpiada Budowlana "Buduj z Pasją" pozwoliła naszym reprezentantom na skonfrontowanie  wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z wiedzą uczniów najlepszych szkół budowlanych z całej Polski. Jakubowi i Krzysztofowi dziękujemy za trud włożony w przygotowania i składamy ogromne gratulacje! Opiekun olimpijczyków- Daniel Łodziński
Czytaj więcej....

MAJ '24


29