Aktualności

Filtruj według

kategorii

Kolejny sukces ZSOT w Ogólnopolskim Rankingu Techników "Perspektywy 2024"
W roku 100-lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych lubliniecka placówka po raz kolejny podwyższyła swoje notowania. Technikum nr 2 - od zawsze cieszące się bardzo wysoką renomą - znalazło się na 35 miejscu w Polsce i aż 3 miejscu na Śląsku! - Konsekwentnie pniemy się w górę - komentuje dyrektor Joanna Walczak. - Ostatnie lata przynoszą nam pasmo sukcesów. Zaczynaliśmy od 66 miejsca w 2021, potem cieszyliśmy się z 47, 39 i wreszcie 35 miejsca w Polsce. Każdy rok przynosi progresję. To nie jest przypadek. Przyjmujemy dobrze przygotowanych ósmoklasistów i pozwalamy im rozwijać skrzydła. Nasze metody pracy sprawdzają się - to już wiemy na pewno. W ZSOT pracuje się od lat metodą oceniania kształtującego. To szkoła, która jako jedna z pierwszych w kraju zrezygnowała z dzwonków, zmniejszyła do minimum ilość ocen i prac domowych, w której od zawsze zwracało się uwagę na relacje nauczyciel-uczeń. Sukces szkoły nie jest wyłącznie związany z wysokim poziomem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i sukcesami uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i zawodowych. Technikum znakomicie wypadło w rankingu maturalnym, zajmując 28 miejsce w kraju. Kacper Dłubała, ubiegłoroczny absolwent technikum informatycznego, znalazł się w gronie najlepszych polskich maturzystów spośród ponad 250 tysięcy zdających egzaminy w sesji maturalnej 2023. Do matury w 2023 r. przystąpili także uczniowie liceum po 8-klasowej szkole podstawowej, którzy zdawali egzamin dojrzałości w nowej formule. Absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego udało się utrzymać tytuł Brązowej Szkoły. - Jesteśmy niezwykle dumni. Gratulujemy absolwentom. Znakomite wyniki są, rzecz jasna, ogromnym wyzwaniem - mówi Joanna Walczak. - Mamy świadomość, że przed tegorocznymi maturzystami i nauczycielami ZSOT stoi wielkie wyzwanie.  
Czytaj więcej....

STY '24


11

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marii Ewy Aulich "Śladami dotyku"
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie poetyckim "Śladami dotyku"     REGULAMIN Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich Śladami dotyku, 3. edycja, Wieluń, 2024 r. Organizatorzy: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, Towarzystwo Przyjaciół Wielunia Patronat: Związek Nauczycielstwa Polskiego Patronat Honorowy: Burmistrz Wielunia Sponsor: Zasada Bikes Cele konkursu: - zachowanie w pamięci osoby i dorobku poetki i dziennikarki Marii Ewy Aulich, - zauważenie talentów poetyckich, - prezentacja twórczości poetyckiej młodych poetów i publikacja wierszy, - doskonalenie warsztatu poetyckiego uczestników i wymiana doświadczeń. Regulamin: 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w wieku od 15 do 30 lat (decyduje rok a nie data urodzenia), piszące w języku polskim, zamieszkałe na terenie dowolnego kraju. 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w formie drukowanej dwóch egzemplarzy zestawu od jednego do trzech wierszy, które nie były nigdzie publikowane (także w Internecie na ogólnodostępnych forach), nie były nagradzane w innych konkursach i nie zostały wysłane na inne, równoległe czasowo konkursy poetyckie. Tematyka i forma wierszy jest dowolna. Każdy wiersz powinien być opatrzony godłem (pseudonimem). Do korespondencji należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem zawierającą: a. imię i nazwisko autora, rok urodzenia, b. adres, e-mail, numer telefonu, c. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu Konkursu. d. oświadczenie autora, że wiersze są jego oryginalnym dziełem i ze nie zostały opublikowane, nagrodzone i wysłane na inne konkursy o zazębiającym się terminie, według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy. Termin nadsyłania prac: 27 marca 2024 r. 3. Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora.Przy ocenie wierszy są brane pod uwagę: warsztat poetycki, umiejętność posługiwania się językiem, wrażliwość poetycka, walory artystyczne, intelektualne i estetyczne wiersza. Nagrodzone wiersze są recenzowane. Recenzja stanowi element uzasadnienia nominacji do przyznania nagrody lub wyróżnienia. 4. Jury przyznaje jedną nagrodę główną: rower ufundowany przez firmę Zasada Bikes. Koło przyjaciół Marii Ewy Aulich funduje specjalną nagrodę w wysokości 500 zł za wiersz w kategorii: „Niezwykle o rzeczach zwykłych”, najbliższy stylowi poezji Marii Ewy Aulich. Nagroda ta jest przeznaczona na sfinansowanie wydania tomu poetyckiego laureatowi tej nagrody. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe (głównie książki). Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie. Laureaci są zawiadomieni o nominacji do nagrody, ale warunkiem jej przyznania jest osobisty odbiór (podobnie wyróżnienia). W przypadku uzasadnionej nieobecności nagroda lub wyróżnienie są przyznawane.Uzasadnieniem nieobecności może być sytuacja w kraju, ważne przyczyny natury osobistej oraz działanie siły wyższej. Wręczenie nagród następuje w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu w terminie wyznaczonym przez Organizatora, wymienionym w p. 5. niniejszego regulaminu. W ramach gali konkursowej odbędzie spotkanie poetów (nie tylko laureatów, także pozostałych uczestników i zaproszonych gości) i warsztaty poetyckie o ustalonej wcześniej tematyce.W czasie warsztatów można również porozmawiać o swoich wierszach i wymienić się doświadczeniami. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do ich wykorzystania w ramach prowadzonych warsztatów poetyckich. 5. Terminarz Konkursu Otwarcie Konkursu: 10-15 lutego 2023 r. Nadsyłanie prac: do 25 marca 2023 r. Przekazanie wierszy do oceny jurorom: do 30 marca 2023 r. Wybór wierszy nagrodzonych i wyróżnionych: do 10 kwietna 2023 r. Zawiadomienie uczestników o nominacji do nagrody lub wyróżnienia: do 15 kwietnia 2023 r. Uroczyste wręczenie nagród: 27 kwietnia 2023 r. Organizatorzy  
Czytaj więcej....

LUT '24


21

Powiatowy Konkurs: "Autyzm - by wiedzieć więcej"
Drogie Uczennice!Drodzy Uczniowie! Serdecznie zapraszamy Was  do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie: "Autyzm - by wiedzieć więcej". Konkurs adresowany jest do  wszystkich uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:I. Kategoria „praca plastyczna” dla dwóch grup wiekowych:1) uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu powiatu lublinieckiego,2) uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.II. Kategoria „praca literacka” dla dwóch grup wiekowych:1) uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8) z terenu powiatu lublinieckiego,2) uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.   Podpisane prace należy składać do dnia 15 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowegow Lublińcu, ul. Ignacego Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (kancelaria, pok. nr 6), przesłać pocztą na adres Starostwa - z dopiskiem: Powiatowy Konkurs „Autyzm - by wiedzieć więcej”, lub przesłać na adres e-mail: promocja@lubliniec.starostwo.gov.pl. Prace, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.   Bliższe informacje uzyskacie u pedagogów szkolnych: p. A. Lipowskiej i p. M. Strzody. Regulamin Powiatowego Konkursu Autyzm - by wiedzieć więcej.pdf Karta zgłoszenia.pdf Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdf  
Czytaj więcej....

LUT '24


21